CELINE DIONS SMALCHOCK!

Ef­ter att bå­de ma­ken och bro­dern gick bor t ef­ter varand­ra för­ra året hål­ler Celine Dion på att ra­sa sam­man!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: S AGA PET­TERS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Sång­få­geln Celine Dion, 49, hål­ler på att för­svin­na. Ja, kropps­mäs­sigt, och hen­nes vän­ner tror att hon även är på väg att kol­lap­sa psy­kiskt.

– Celine fort­sät­ter att sä­ga att ing­et är fel med hen­ne, men trots det är al­la runt om­kring hen­ne skräck­slag­na, be­rät­tar en käl­la i tid­ning­en The Na­tio­nal Enqui­rer, och fort­sät­ter:

– När hon blir ser­ve­rad mat så pe­tar hon i den och skju­ter den ifrån sig. Hen­nes ben stic­ker ut och hen­nes klä­der fal­ler bok­stav­ligt ta­lat av hen­ne!

Men vem kan kland­ra Celine ef­ter att ha tving­ats gå ige­nom två döds­fall in­om fa­mil­jen? 2016 gick hen­nes man René Ang­é­lil bort, och två da­gar se­na­re dog hen­nes bror Da­ni­el.

FORT­SÄT­TER SHOWA

Sorg­ligt nog är ma­ten ba­ra ett av pro­ble­men, en­ligt hen­nes vän­ner. De är räd­da för att hen­nes sväl­tan­de ska ha ta­git sig upp till hjär­nan, då hon en­ligt dem in­te läng­re kan tän­ka klart. Men trots att hon in­te stop­par i sig nå­gon ener­gi så or­kar hon fort­fa­ran­de job­ba.

– Hon upp­trä­der stän­digt, men det kanske är det en­da som får hen­ne att tän­ka på an­nat. Men jag har ing­en aning om vad som får hen­ne att or­ka, sä­ger käl­lan.

” Hon är nä­ra att kol­lap­sa!”

Ma­ken René Ang­é­lil gick bort för­ra året. Stjär­nan äter ingen­ting, ut­an pe­tar ba­ra i ma­ten.

Ce­li­nes vän­ner är oro­li­ga över att hon kom­mer att kol­lap­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.