SIMP­SONS PINSAMMA F YLLESLAG!

Ef­ter må­na­der av oro­väc­kan­de be­te­en­de syn­tes nyligen Jessica Simp­son ute ef­ter en rik­tig su­par­kväll!

Veckans NU! - - INSTAGRAM - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Hur är det egent­li­gen fatt med Jessica Simp­son, 36?

Stjär­nans märk­li­ga be­te­en­de har för­bryl­lat hen­nes om­giv­ning i fle­ra må­na­der nu och många miss­tän­ker att hon är be­ro­en­de av dro­ger. Bil­der på hen­ne från ma­ken Eric John­sons 38- års­fest tar in­te di­rekt bort knark­stäm­peln...

När Jessica och Eric läm­na­de fes­ten, som hölls på po­pu­lä­ra kän­disha­ket Craigs i Los Ang­e­les, var hon syn­ligt be­ru­sad och ha­de dessutom väl­digt svårt att hål­la sig på be­nen! KUN­DE IN­TE STÅ RAKT Jessica och Eric har va­rit gif­ta i tre år och har bar­nen Maxwell, 5, och Ace, 4, ihop. Trots

Här går det vilt till! Jessica Simp­son fick nog i sig någ­ra glas för myc­ket när ma­ken Eric John­son fi­ra­de fö­del­se­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.