KÄNDISBROTTEN SOM CHOC­KA­DE VÄRL­DEN

Fal­let O. J, Cos­by och Matt­hew Bro­de­rick I Hol­ly­wood finns det så många kän­dis­brott som et­sat sig fast i vå­ra min­nen för all­tid. Oav­sett om de är dömda el­ler in­te kom­mer de all­tid att för­knip­pas med brot­tet...

Veckans NU! - - BACKSPEGELN - AV: L I NNÉA GEIJ ER FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Å ret 1995 gick den idag 70- åri­ge Orenthal Ja­mes Simp­son, även kal­lad O. J, från fö­re det­ta at­let och skå­dis till nå­gon som se­dan dess de­lat värl­den i två lä­ger: Skyl­dig el­ler oskyl­dig? Den mord­rät­te­gång han ge­nom­gick för 22 år se­dan dub­ba­des snabbt till ” år­hund­ra­dets rät­te­gång”, och är fort­fa­ran­de än idag känd som det.

Klockan 12: 10 den 13 ju­ni 1994 hit­ta­des O. J: s ex­fru Ni­co­le Brown och hen­nes nä­ra vän Ro­nald Gold­man bru­talt mör­da­de ut­an­för hen­nes hem i Los Ang­e­les. Ni­co­le ha­de bli­vit kniv­hug­gen fle­ra gång­er i hals och hu­vud, och hen­nes hän­der var täck­ta av för­svars­ska­dor. De upp­skat­ta­des ha dött två tim­mar ti­di­ga­re. På brotts­plat­sen åter­fanns bland an­nat en blo­dig hands­ke som an­togs till­hö­ra mör­da­ren.

Ef­ter att ha un­der­sökt brotts­plat­sen åk­te po­li­sen till O. J: s hem för att med­de­la ho­nom om hän­del­sen men upp­täck­te att han någ­ra tim­mar ti­di­ga­re ha­de ta­git ett plan till Chi­ca­go. Då de hit­ta­de blod­stänk på hans bil blev de dock miss­tänk­sam­ma, och snart hit­ta­de de även handsken som mat­cha­de den på brotts­plat­sen. HO­TA­DE ATT TA SITT EGET LIV Den 11 ju­li be­ord­ra­de po­li­sen O. J. att över­läm­na sig till dem, men den pa­nikslag­ne pro­fi­len för­sök­te istäl­let fly. Den bil­jakt som följ­de blev snabbt na­tio­nel­la ny­he­ter och sän­des li­ve i fle­ra ny­hetska­na­ler. Jak­ten kul­mi­ne­ra­de i en kon­fron­ta­tion, då po­li­sen över­ta­la­de O. J, som vid det la­get stod med en pi­stol rik­tad mot sitt eget hu­vud, att lå­ta sig gri­pas. I hans bil fann de när­ma­re 75 000 kro­nor i kon­tan­ter, ett pass och fle­ra lösmu­sta­scher.

Un­der rät­te­gång­en som följ­de sam­la­de O. J. ett dream­team av ad­vo­ka­ter, in­klu­si­ve den nä­ra vän­nen Ro­bert Kar­dashi­an; Kourt­neys, Kims, Khloés och Robs pap­pa. O. J. bröt även prax­is och ut­ta­la­de sig till pres­sen gäl­lan­de frå­gan om han skul­le häv­da skuld el­ler oskuld.

– Jag är hund­ra pro­cent ab­so­lut ic­ke skyl­dig. HANDSKARNA FÖR SMÅ Be­vi­sen ho­pa­de sig snart mot O. J, och bland an­nat handskarna kny­tas via dna- test till ho­nom. Vänd­punk­ten kom dock då O. J: s ad­vo­kat John­nie Coch­ran bad sin kli­ent tes­ta handskarna, som ver­ka­de för små. Den­na sek­tion av rät­te­gång­en av­slu­ta­des med Coch­rans nu­me­ra väl­kän­da rim ” if it do­esn’t fit, you must ac­quit.”, vil­ket kan över­sät­tas till ” om den in­te pas­sar mås­te ni fri­ge”.

Ad­vo­ka­ten be­vi­sa­de där­ef­ter att po­li­sen Mark Fu­hr­man, idag 65, som hit­tat bland an­nat bå­da handskarna och blod­stän­ket på O. J: s bil, var ra­sist ge­nom att spe­la upp en in­spel­ning där han sä­ger or­det ne­ger 41 gång­er.

Plöts­ligt hand­la­de rät­te­gång­en li­ka myc­ket om ra­sis­men i Ame­ri­ka som om mor­den.

O. J. fri­a­des av ju­ryn den 3 ok­to­ber 1995, men än idag finns det många som an­ser att han var skyl­dig till mor­det.

2008 döm­des han till 33 års fäng­el­se för rån och kid­napp­ning men ti­di­ga­re i år be­vil­ja­des han vill­kor­lig fri­giv­ning och har pre­cis släppts ut ur fäng­el­set ef­ter nio år. Många ser hans dom 2008 som en re­vansch för mor­den han ald­rig döm­des för. FRÅN ÄLS­KAD TILL HATAD An­kla­gel­ser­na mot O. J. må ha va­rit choc­ke­ran­de, men få gång­er har en an­kla­gel­se stri­dit så myc­ket mot den bild värl­den haft av en kän­dis som den gjort i fal­let mot Bill Cos­by, idag 80. Un­der fle­ra år­tion­den bygg­de den­ne ko­mi­ker sig ett namn kopp­lat till hu­mor och go­da fa­mil­je­vär­de­ring­ar. Men den­na bild av Cos­by slogs i spill­ror då han 2014 an­kla­ga­des för att ha för­gri­pit sig sex­u­ellt på fler­ta­let kvin­nor.

Det framkom nu att tv- pap­pan se­dan mit­ten av 60- ta­let an­kla­gats för allt från att ha an­tas­tat till att ha våld­ta­git. Fle­ra gång­er ha­de han dessutom be­ta­lat off­ren och krävt att de skul­le skri­va på sek­re­tess­av­tal. När han i no­vem­ber 2014 frå­ga­des om an­kla­gel­ser­na var sva­ret kort: – Jag ta­lar in­te om det. Se­dan dess har fle­ra ka­na­ler slu­tat sän­da re­pri­ser av Cos­bys många pro­gram, sam­ar­bets­part­ners har sagt upp pla­ne­ra­de pro­jekt och många av de uni­ver­si­tet, från vil­ka han fått he­ders­di­plom från, har ta­git till­ba­ka des­sa. Den en­da av an­kla­gel­ser­na som lett till en fak­tisk rät­te­gång är dock de från Andrea Constand 2014. DROGADE KVIN­NA Constand och Cos­by träf­fa­des 2002 och in­led­de en slags men­tors­re­la­tion. Då hon 2004 var hem­ma hos ho­nom och be­rät­ta­de hur hon fun­de­ra­de på ett kar­riär­byte för att kom­ma ifrån stres­sen gav han hen­ne någ­ra lug­nan­de ta­blet­ter. 20 mi­nu­ter se­na­re bör­ja­de hon av och till för­lo­ra med­ve­tan­det och hon minns hur hen­nes ben dom­na­de och hon in­te kun­de ta­la.

– Jag vak­na­de till och kän­de herr Cos­bys hand un­der min trö­ja, på mi­na bröst. Jag kän­de även hur hans hand rör­de sig in och ut ur min va­gi­na och hur han tog min hand och la­de på sin pe­nis och rör­de den fram och

till­ba­ka, vitt­na­de hon un­der rät­te­gång­en.

När­ma­re 60 kvin­nor har se­dan 2014 trätt fram med an­kla­gel­ser om sex­u­el­la över­grepp, men de fles­ta har re­dan pre­skri­be­rats. Från bör­jan skul­le tret­ton kvin­nor vitt­na i Constand- må­let, men strax in­nan rät­te­gång­en be­slu­ta­des det att en­dast en kvin­nas vitt­nes­mål skul­le tillå­tas då det­ta var mest likt Constands. EN SPLITTRAD JURY I ju­ni ogil­tig­för­kla­ra­de den tjänst­gö­ran­de do­ma­ren rät­te­gång­en ef­tersom ju­ryn ef­ter sex da­gar in­te kun­de enas om en dom. Han lo­va­de dock att han skul­le åter­kom­ma med ett da­tum för en ny rät­te­gång.

– Vi kom­mer no­ga se över allt rö­ran­de fal­let och ut­fö­ra en ny rät­te­gång. Frö­ken Constand har rätt till en gil­tig dom, lo­va­de åkla­ga­ren då.

Fort­sätt­ning lär ju föl­ja... DÖDADE TVÅ Al­la kän­di­sar som an­kla­gats för brott har dock in­te frikänts. Ex­em­pel­vis Matt­hew Bro­de­rick, idag 55. Han var en av de he­tas­te unga skå­di­sar­na på 80- och 90- ta­len, men le­ver idag mer till­ba­kadra­get med hust­run Sa­rah Jessica Par­ker, 52, och de­ras två dött­rar. Som 25- åring där­e­mot hölls han an­sva­rig för två män­ni­skors död.

1987 be­stäm­de sig Bro­de­rick och då­va­ran­de flick­vän­nen Jen­ni­fer Grey, idag 57, att ta se­mes­ter på Ir­land, där de hyr­de en bil och gav sig ut på vägar­na för att se lan­det. Men på en smal lands­väg glöm­de skå­de­spe­la­ren bort att man på Ir­land, till skill­nad från i USA, kör på väns­ter si­da. I en skarp kur­va kol­li­de­ra­de han där­för med en an­nan bil, i vil­ken 28- åri­ga An­na Gal­lag­her och hen­nes mam­ma be­fann sig.

Vitt­nen till olyc­kan till­kal­la­de snabbt am­bu­lans, men då den kom till olycks­plat­sen ha­de bå­de An­na och hen­nes mam­ma av­li­dit av si­na ska­dor. Jen­ni­fer ha­de fått mind­re ska­dor och var täckt av sin pojk­väns blod. Bå­da var vid med­ve­tan­de och am­bu­lans­ar­be­ta­ren Ken Ram­say, som var först på olycks­plat­sen, minns Bro­de­ricks pa­nik:

– Han var svårt ska­dad men allt han kun­de tän­ka på var män­ni­skor­na i den and­ra bi­len. Han frå­ga­de he­la ti­den ” Ska­da­de jag dem? Ska­da­de jag dem?”. FAMILJENS RASERI I den ef­ter­föl­jan­de rät­te­gång­en er­kän­de han sig skyl­dig till grov vårds­lös­het i tra­fi­ken, vil­ket kun­de ge upp till fem års fäng­el­se. Do­ma­ren be­slu­ta­de dock att det hand­la­de om en tra­gisk olyc­ka, och döm­de en­dast Bro­de­rick till bö­ter mot­sva­ran­de cir­ka 2000 kro­nor. De av­lid­nas fa­milj var ra­san­de och me­na­de att do­men en­dast var lind­rig på grund av Bro­de­ricks stjärn­sta­tus.

2003 ut­ta­la­de sig dock fa­mil­jen till de av­lid­na och un­der­strök att de gått vi­da­re, in­sett Bro­de­ricks ång­er och för­lå­tit ho­nom. De bad där­ef­ter Bro­de­rick om en chans att ta­la ige­nom hän­del­sen öga mot öga. Sam­ma som­mar res­te han till­ba­ka till Ir­land för förs­ta gång­en se­dan 1987 för att mö­ta dem.

O. J. Simp­son döm­des ald­rig för mor­det på sin ex­fru, men fick än­då ett straff långt se­na­re.

... Men 1994 greps han för mor­det på sin ex­fru Ni­co­le och hen­nes man­li­ge vän. Un­der 70- ta­let var O. J. en folk­kär ame­ri­kansk fot­bolls­spe­la­re... ” Han rik­ta­de en pi­stol mot sitt hu­vud”

O. J. för­kla­ra­des oskyl­dig, men döm­des 2008 i ett an­nat fall till 33 års fäng­el­se.

Närm­re 60 kvin­nor har trätt fram un­der de se­nas­te åren och på­stått att Bill ut­nytt­jat dem sex­u­ellt. Bill gjor­de suc­cé un­der 80- och 90- ta­len med bland an­nat lång­kö­ra­ren” The Cos­by show”. Skå­de­spe­la­ren Bill Cos­bys mug­shot.

En av dem är Andrea Constand, som är den en­da av kvin­nor­na vars fall nått en rät­te­gång.

Med i bi­len fanns ockå Matt­hews då­va­ran­de flick­vän, ” Dir­ty dan­ci­ng”- skå­di­sen Jen­ni­fer Grey.

Idag är Matt­hew gift med Sa­rah Jessica Par­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.