AUDRINA PATRIDGE MISSHANDLAD AV MA­KEN!

” The Hills”- stjär­nan be­gär skils­mäs­sa

Veckans NU! - - BACKSPEGELN -

Audrina Patridge skiljer sig från ma­ken Co­rey Bo­han ef­ter hans agres­si­va och våld­sam­ma be­te­en­de.

AAV: S AGA PET­TERS­SON FO­TO: I BL ud­ri­na Patridge, 32, känd från re­a­li­ty­se­ri­en ” The Hills”, fyll­de nyligen i en an­sö­kan om skils­mäs­sa från ma­ken Co­rey Bo­han, 35, två da­gar ef­ter att hon fått be­vil­jat ett be­söks­för­bud mot ho­nom. Hon häv­dar att han har va­rit våld­sam mot hen­ne, in­te ba­ra en gång, ut­an fle­ra.

– Han har bli­vit allt­mer ag­gres­siv och av­und­sjuk på mitt ar­be­te, ska Audrina ha sagt en­ligt US Ma­ga­zi­ne.

– Han har ett ag­gres­sivt be­te­en­de vil­ket of­ta kom­mer fram när jag fo­ku­se­rar på jobb istäl­let för ho­nom. Han gör allt för att jag ska tap­pa fo­kus från mitt ar­be­te, fort­sät­ter hon. SKRIKER FRAM­FÖR DOT­TERN Pa­ret har dot­tern Kir­ra, 1, och när Co­rey se­nast fick ett ut­brott på sin fru var det i dot­terns sov­rum!

– Vi spe­la­de på hen­nes lilla gi­tarr, och han tram­pa­de in och bör­ja­de skri­ka på mig att min barn­dom mås­te ha va­rit så då­lig med tan­ke på hur fuc­ked up jag är, be­rät­tar hon och fort­sät­ter:

– Han sa att han ba­ra vän­ta­de på att jag skul­le skaf­fa mig li­te sta­ke och an­sö­ka om skils­mäs­sa. HO­TA­DE ATT TA LI­VET AV SIG Men det slu­tar in­te där. Audrina har av­slö­jat fler mör­ka sa­ker som hen­nes ma­ke har gjort. Han ska ock­så ha knuf­fat hen­ne när hon haft Kir­ra i fam­nen och sla­git hål i sov­rums­dör­ren fram­för ögo­nen på bå­de Audrina och dot­tern.

– Jag fick pa­nik och för­sök­te hål­la för bå­de öro­nen och ögo­nen på Kir­ra, men hon bör­ja­de grå­ta och skri­ka trots det.

Hon be­rät­tar ock­så att Co­rey ho­tat med att ta li­vet av sig, via sms, un­der ti­den hon var och job­ba­de i en an­nan stad.

– Jag blev så rädd, fram­för allt ef­tersom att han tog hand om Kir­ra när jag var bor­ta.

Audrina Patridge har an­sökt om skils­mäs­sa från sin ma­ke, BMX- proff­set Co­rey Bo­han. Co­rey har va­rit våld­sam mot sin fru fram­för de­ras dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.