# Me­too & bröl­lops­bo­nan­za

Veckans NU! - - HÄNT BILD - ANGE­LI­CA JAAKO BILLENMAN Vik. Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

Ing­en har väl und­gått hash­tag­gen # Me­too som spri­dit sig som en löp­eld i so­ci­a­la me­di­er? Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re är skå­di­sen Alys­sa Milano som me­nar på att det är ett sätt att syn­lig­gö­ra hur stort pro­ble­met med sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, över­grepp och våld­täk­ter verk­li­gen är. Idén kom till hen­ne ef­ter al­la vitt­nes­mål från of­fer till den kän­de Hol­ly­wood- pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in. Ange­li­na Jo­lie, Gwy­neth Pal­trow och många många fler har va­rit ut­sat­ta för ho­nom. Skå­di­sen Rose Mcgo­wan ska ha bli­vit våld­ta­gen av Har­vey som 23- åring och be­rät­tar hur hon för­sök­te tys­tas för 50 mil­jo­ner kro­nor på si­da 24 i den här tid­ning­en. En myc­ket gla­da­re ny­het är att Joe Jo­nas från det nu­me­ra splitt­ra­de ban­det Jo­nas Brot­hers har för­lo­vat sig med sin sö­ta flick­vän, ” Ga­me of thro­nes”- skå­di­sen Sop­hie Tur­ner. När bröl­lo­pet stun­dar är fort­fa­ran­de oklart, men vi på Vec­kans NU! gra­tu­le­rar såklart! Men det är in­te ba­ra de som går i gif­tas­tan­kar! Även vår svens­ka Hol­ly­woodstolt­het Malin

Åker­man har bli­vit ring­märkt. För­hål­lan­de­vis nye pojk­vän­nen Jack Don­nel­ly gick ner på knä ny­li­gen och Malin sä­ger att han ” stu­lit hen­nes hjär­ta” och att hon själv­klart sa ja. Pa­ret blev of­fi­ci­el­la i vå­ras, och visst det kanske har gått fort, men är det rätt så är det lätt, som man sä­ger. Hop­pas ni får en fin Hal­lo­ween!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.