Kourtney Kardashian

Scott Di­sick har de­fi­ni­tivt gått vi­da­re och vi­sar gär­na upp sin kär­lek till unga So­fia Richie. Men nu går ex­et Kour tney Kardashian till ver­bal at­tack mot So­fia!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Re­a­li­ty­pa­ret Kourtney Kardashian, 38, och Scott Di­sick, 34, gick skil­da vägar 2015, ef­ter nio år och tre barn till­sam­mans. Ef­ter fle­ra för­sök till för­so­ning har nu bå­da gått vi­da­re på varsitt håll. Kourtney har hit­tat kär­le­ken i 14 år yng­re mo­del­len You­nes Bend­ji­ma, me­dan Scott har levt rö­va­re med den ena unga tje­jen ef­ter den and­ra. I som­ras syn­tes Scott med en ny tjej vid sin si­da var­je dag och nu har han fast­nat för unga kän­dis­dot­tern So­fia Richie. Men Kourt är allt an­nat än för­tjust i Scotts vil­da le­ver­ne – och går nu till hårt an­grepp mot Scotts dej­ter!

– Jag har hört att Scott har le­gat med fem oli­ka ho­ror den se­nas­te vec­kan! Det är in­te rätt­vist, sä­ger Kourtney till sin choc­ka­de mam­ma Kris Jenner i ett av­snitt av ” Fa­mil­jen Kardashian”.

SKRYTER OM SPYA

Ut­ta­lan­det om att Scotts ligg skul­le va­ra ” ho­ror” har in­te und­gått So­fia, som nu ra­sar mot sin är­ke­ri­val.

– So­fia blev jät­te­så­rad över Kourt­neys kom­men­tar och tog det väl­digt per­son­ligt. Hon tyc­ker att Kourt ba­ra är en svart­sjuk och bit­ter gam­mal hag­ga som bor­de hål­la tyst, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hon tyc­ker ock­så att Kourtney är en hyck­la­re som an­kla­gar Scott för att va­ra al­ko­ho­list när hon själv skryter med att hon blev så full på sin fö­del­se­dag att hon till och med som­na­de i sin egen spya. VILL BLI LÄMNAD IFRED Oav­sett vad Kardashian- sys­tern tyc­ker om ex­ets nya kär­leks­re­la­tion så ser det ut som att hon bör vän­ja sig vid tan­ken på dem till­sam­mans. Det ver­kar näm­li­gen va­ra star­ka käns­lor i luf­ten.

– Scott hål­ler på att bli kär i So­fia och hon fal­ler för ho­nom ock­så. So­fia vill ba­ra att Kourtney ska läm­na dem ifred, sä­ger käl­lan.

” De fal­ler för varand­ra”, sä­ger en käl­la om Scotts och So­fi­as re­la­tion. Pa­ret var ny­li­gen på en my­sig se­mes­ter i Mex­i­ko ihop.

Den nya kär­leks­re­la­tio­nen går in­te hem hos Kourt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.