Ali­cia Vi­kan­der

Ali­cia Vi­kan­der kan nu­mer ti­tu­le­ra sig fru Fass­ben­der! Den svens­ka stjär­nan har gift sig på Ibi­za, och bil­der­na vitt­nar om att det var en helg i kär­le­kens tec­ken!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: MALIN L J UNG, ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Det har länge tiss­lats och tass­lats om att den svens­ka Hol­ly­wood­stjär­nan Ali­cia Vi­kan­der, 28, och pojk­vän­nen Mi­chael Fass­ben­der, 40, ska ha pla­ne­rat sitt dröm­bröl­lop. Och nu ska det änt­li­gen ha skett!

En­ligt den spans­ka tid­ning­en Ho­la ska pa­ret ha gift sig un­der störs­ta hem­lig­hets­ma­ke­ri i mit­ten av ok­to­ber på den spans­ka par­työn Ibi­za. Ali­cia och Mi­chael ska ha bli­vit äk­ta ma­kar på en pri­vat­ägd lyx­fas­tig­het mitt på ön. Hu­set be­skrivs en­ligt tid­ning­en som en bland­ning av ma­roc­kansk och spansk stil, och på den sto­ra tom­ten ska det fin­nas en pool.

– Mi­chael spen­de­rar stort och det här kom­mer att bli årets fest, sa en käl­la ti­di­ga­re till tid­ning­en The Sun.

GÄS­TER­NA VISS­TE ING­ET

Bröl­lops­gäs­ter­na sägs ha fått myc­ket knapp­hän­dig in­for­ma­tion fö­re vig­seln – de ha­de bju­dits till Ibi­za och viss­te ba­ra om att de skul­le häm­tas på flyg­plat­sen för vi­da­re färd till ett ho­tell.

Ba­ra vec­kor in­nan vig­seln var Mi­chael myc­ket få­or­dig om ett even­tu­ellt bröl­lop med sin svens­ka flick­vän. Han vil­le in­te med­ge att han just då var up­pe i bröl­lops­pla­ne­ring, där­e­mot ver­ka­de det onek­li­gen fin­nas tid för det och en le­dig­het var in­pla­ne­rad.

– Jag har ing­et pla­ne­rat för till­fäl­let. Jag nju­ter av att in­te gö­ra sär­skilt myc­ket, sa han.

FANN TRYGGHETEN

Stjär­nor­na blev till­sam­mans 2014 un­der in­spel­ning­en av ” Fy­ren mel­lan ha­ven”. Ali­cia be­rät­ta­de ti­di­ga­re i år för Va­ni­ty Fair att hon kän­de sig ” skräck­sla­gen och väl­digt en­sam” när in­spel­ning­ar­na bör­ja­de, men att hon snabbt fann en trygg­het i Fass­ben­der. Nu, tre år se­na­re bor de till­sam­mans i Lon­don.

Grat­tis öns­kar Vec­kans NU!

Da­gar­na ef­ter den hem­li­ga vig­seln vi­sa­de en sprud­lan­de glad Ali­cia upp vig­sel­ring­en! Hur­ra! Svens­ka su­per­stjär­nan Ali­cia Vi­kan­der och hen­nes Mi­chael Fass­ben­der kan nu ti­tu­le­ra sig man och hust­ru! Da­gen in­nan vig­seln syn­tes pa­rets um­gås med nä­ra och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.