Jes­si­ca Al­ba

Jes­si­ca Al­ba och Cash War­ren vän­tar sitt tred­je barn – och mitt i gra­vid­stres­sen var Jes­si­ca med om en bi­lo­lyc­ka. Hon blev påkörd av en an­nan bil!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: S AGA PETTERSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Det sista man vill va­ra med om som gra­vid är väl ökad stress el­ler olyc­kor? Höggra­vi­da Jes­si­ca Al­ba, 36, som just nu vän­tar sitt tred­je barn fick en dos av bå­da de­lar­na ny­li­gen. Hon tog bi­len för att häm­ta dot­tern Ha­ven, 5, på för­sko­lan när hon kroc­ka­de med en an­nan bil!

Men tur i otu­ren – Jes­si­ca tog sig ur bi­lo­lyc­kan oskadd. Och det gjor­de även per­so-

nen som kroc­ka­de in i hen­ne. Men in­te ba­ra män­ni­skor­na kom ur olyc­kan med skin­net i be­håll – det gjor­de även bi­lar­na. Ja, näs­tan i al­la fall. Jes­si­ca fick en re­pa på sin Tesla. Men far­li­ga­re än så var det in­te den här gång­en.

VIL­LE VA­RA HJÄLTE

Jes­si­ca har valt att in­te lyf­ta olyc­kan på si­na eg­na ka­na­ler och hind­rar där med si­na fans från att bli oro­li­ga. Men nå­got hon där­e­mot har lyft, och som fått fan­sen att bli oro­li­ga över, är an­led­ning­en till var­för hon bör­ja­de skå­de­spe­la.

– Jag var så obe­kväm i mitt eget skinn, så om jag ba­ra fick va­ra nå­gon an­nan, vem som helst, så skul­le det var bätt­re än att va­ra mig, be­rät­ta­de hon i ra­di­o­pro­gram­met ” No li­mits with Rebecca Jar­vis”.

– Jag äls­ka­de verk­li­gen su­per­hjäl­tar, så jag vil­le all­tid va­ra en så­dan, fort­sat­te hon.

BLIR NAMN PÅ H

För­u­tom Ha­ven har Jes­si­ca och ma­ken Cash War­ren, 38, ock­så dot­tern Ho­nor, 9, och snart är de­ras tred­je barn i li­vet. Ti­di­ga­re har hon av­slö­jat att även det­ta barn ska få ett för­namn som bör­jar på bok­sta­ven H, men mer än så har hon än­nu in­te ve­lat be­rät­ta. Men nam­net kom­mer att va­ra ett rik­tigt ord – pre­cis som Ho­nor och Ha­ven.

Vad ska man tip­pa på? He­ro? Hug? Ham­bur­ger?

Jes­si­ca Al­ba blev påkörd av en an­nan bil mitt i gra­vi­di­te­ten!

Bå­da fö­rar­na kom lind­rigt un­dan – en li­ten skrå­ma på Jes­si­cas bil var det en­da som upp­stod.

Jes­si­ca med dött­rar­na Ho­nor och Ha­ven.

Just nu är hon höggra­vid med sitt tred­je barn.

Bar­net och Jes­si­ca är oskad­da trots olyc­kan...!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.