Blac Chyna

Blac Chyna har fått nog. På pa­pa­raz­zis allt­så. Det vi­sa­de hon tyd­ligt ef­ter en ute­kväll – som slu­ta­de med att hon kas­ta­de en flas­ka på en fo­to­graf!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: S AGA PETTERSSON FO­TO: STELL A PI CTURES, I BL

Nå­gon har va­rit arg! Det är ju in­te okänt att världs­kän­di­sar tyc­ker att pa­pa­raz­zis är job­bi­ga och stö­ri­ga, men Blac Chyna, 29, val­de att ta det he­la ett steg läng­re. Hon fick helt en­kelt nog och at­tac­ke­ra­de en paparazzi ef­ter en ute­kväll i Los Ang­e­les. Han pas­sa­de på att brän­na av li­te fo­ton av hen­ne när hon ste­ga­de ut från klub­ben på mor­gon­kvis­ten – men det bor­de han in­te ha gjort! Stjär­nan ho­ta­de ho­nom med att hon skul­le skic­ka al­la si­na ” far­li­ga” vän­ner på ho­nom, följt av att hon kas­ta­de en flas­ka på ho­nom.

Men det är in­te förs­ta gång­en som en ga­len Blac Chyna gått till at­tack mot nå­gon. Al­la som följt hen­ne och hen­nes for­na fäst­man Rob Kar­dashi­ans re­a­li­tyshow vet att Blacs tem­pe­ra­ment in­te är att le­ka med.

DROGHÄRVAN FORT­SÄT­TER

Rob Kardashian, 30, har ti­di­ga­re an­kla­gat hen­ne för att ta dro­ger. Men nu kom­mer dro­gan­kla­gel­sen även från nå­gon an­nan. Khloé Kar­dashi­ans ex­man La­mar Odoms nya flick­vän Mad­dy Mo­re­bucks häv­dar även hon att Blac tar dro­ger.

– Blac Chyna mås­te lug­na ner sig re­jält med dro­ger­na nu, skrev hon öp­pet på sin Snapchat.

Mad­dys ut­ta­lan­de har satt igång spe­ku­la­tio­ner om att Blacs be­te­en­de be­rod­de på att hon var hög. Nog kan man bli less ibland, men folk om­kring hen­ne tviv­lar på att hon ha­de age­rat så här ut­an dro­ger i krop­pen...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.