ED SHEERAN PÅKÖRD AV BIL!

Tur i otu­ren än­då att Ed Sheeran ” ba­ra” fick frak­tu­rer i ar­mar­na när han kroc­ka­de med en bil un­der en cy­kel­tur i Lon­don ny­li­gen. Men nu tving­as han stäl­la in de­lar av sin tur­né!

Veckans NU! - - HÄNT BILD - AV: ANGE­LI­CA J AAKO BI L L ENMAN FO­TO: STELL A PI CTURES

Den brit­tis­ke sing­er- song­wri­tern Ed Sheeran, 26, som bland an­nat står ba­kom hiten ” Thin­king out loud”, choc­ka­de fan­sen den 16 ok­to­ber då han pub­li­ce­ra­de en bild på si­na so­ci­a­la me­di­er. På bil­den syns världsstjärnan ha hö­ger arm i gips och väns­ter arm i mi­tel­la och till fo­tot skri­ver han: – Jag vän­tar just nu på en lä­ka­rens råd, vil­ket kan kom­ma att på­ver­ka mi­na kom­man­de sho­wer.

Sång­a­ren kroc­ka­de näm­li­gen med en bil när han var ute och cyk­la­de i Lon­don och det kun­de ju ha gått så myc­ket vär­re...

FRAK­TU­RER I BÅ­DA AR­MAR­NA

Någ­ra da­gar se­na­re kom en ny häls­ning från stjär­nan; de­lar av hans Asi­en- tur­né är in­ställd! – Ett be­sök hos min lä­ka­re be­kräf­ta­de frak­tu­rer i min hög­ra hand­led och vänst­ra arm­bå­ge, det gör att jag in­te kom­mer att kun­na gö­ra li­ve- kon­ser­ter un­der den närms­ta fram­ti­den. Ty­värr be­ty­der det att föl­jan­de sho­wer in­te kom­mer att bli av som pla­ne­rat: Tai­pei, Osa­ka, Se­oul, To­kyo och Hong Kong.

Nu är fan­sen räd­da att även fler kon­ser­ter ska stäl­las in un­der hans Asi­en- tur­né, och än så länge kan in­te Ed lo­va någon­ting.

– Jag vän­tar och ser hur lä­kes­pro­ces­sen går in­nan vi mås­te be­slu­ta hur det blir med sho­wer­na ef­ter det. Vän­li­gen håll dig upp­da­te­rad för mer in­for­ma­tion. Ps. Ed skri­ver in­te det här ef­tersom bå­da hans ar­mar är gip­sa­de och i ban­dage.

” Det kan på­ver­ka mi­na kom­man­de sho­wer!”

Brit­ten med guld­stru­pen, Ed Sheeran, stäl­ler nu in de­lar av sin Asi­en- tur­né ef­ter en läs­kig olyc­ka.

Ed ska­da­de bå­da ar­mar­na i cy­ke­lo­lyc­kan, men det kun­de ha gått vär­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.