RI­HAN­NA SLÅR TILL­BA­KA MOT MOBBARNA!

Ri­han­na äls­kar sin nya kropp, men det gör in­te nätt­rol­len.

Veckans NU! - - HÄNT BILD - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ing­en muc­kar med Ri­han­na, 29, in­te!

Sång­få­geln från Bar­bados har un­der se­nas­te ti­den lagt på sig någ­ra ki­lon, och det har, i van­lig ord­ning, in­te und­gått trol­len på nä­tet. Men Ri­ri har trött­nat på kropps­mobb­ning­en och ry­ter nu ifrån – en gång för al­la. GÖR ÖVERVIKT TRENDIGT Det var i som­ras som stjär­nans nya kur­vor upp­märk­sam­ma­des på Bar­stool Sports, en ame­ri­kansk livsstils­blogg för, och av, män.

– Kom­mer Ri­han­na att gö­ra övervikt till den nya tren­den? frå­ga­de sig en av blog­gens skri­ben­ter i ett upp­märk­sam­mat in­lägg, och me­na­de på att många apar ef­ter det mesta trendset­tern Ri­han­na gör, och att hen­nes öka­de vikt där­med skul­le ” in­spi­re­ra till ett ohäl­so­samt le­ver­ne”. In­läg­get ra­de­ra­des kort där- ef­ter, men de ela­ka kom­men­ta­rer­na hann trots det nå Ri­ri. Stjär­nans klock­re­na re­spons? Hon pos­ta­de en vi­deo på Instagram där hon ses ploc­ka på sig mäng­der av chip­spå­sar i en mat­bu­tik.

– Var det nå­gon som kal­la­de mig fet? sä­ger hon i vi­de­on. HYL­LAR KUR­VOR­NA Det är in­te förs­ta gång­en ” Lo­ve on the brain”- sång­ers­kan slår till­ba­ka mot vikt­mob­ba­re.

– Det är vik­tigt att unga tje­jer vet att det är okej för dem att äta pre­cis vad de vill, har hon ti­di­ga­re sagt.

När hon ny­li­gen fick frå­gor av en re­por­ter om sin nya kropp val­de hon att hyl­la si­na vack­ra kur­vor, och det fak­tum att krop­pen för­änd­ras.

– Jag är så lyck­ligt lot­tad som har en kropp som ena vec­kan pas­sar in i ett tajt fo­dral, och näs­ta vec­ka, el­ler näs­ta dag, be­hö­ver jag nå­got mer over­si­zed.

He­ja Ri­han­na!

” Var det nå­gon som kal­la­de mig fet?”

Sång­ers­kan bär of­ta och gär­na sto­ra klä­der.

Ri­ri äter det hon vill och äls­kar sin kropp!

Stjär­nan sva­rar kri­ti­ker­na med att kö­pa chips!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.