CHRISSY & JOHN VÄN­TAR SMÅTT!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: STELL A PI CTURES

Hur­ra! Ef­ter en lyc­kad ivf- be­hand­ling sägs Chrissy Tei­gen och John Le­gend vän­ta barn igen!

Ia­pril 2016 blev sång­a­ren John Le­gend, 38, och mo­del­len Chrissy Tei­gen, 31, för­äld­rar för förs­ta gång­en när de fick dot­tern Lu­na. Nu är stor­ken snart på in­gång igen! I al­la fall om vi ska tro Chris­sys mam­ma och bli­van­de mor­mo­dern Vi­lai­luck Tei­gen.

– Chris­sys mam­ma hör­des äga: ” Min dot­ter är så käns­lig nu­för­ti­den ef­tersom hon är gra­vid”, av­slö­jar en upp­gifts­läm­na­re för tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

” DET ÄR PRÖVANDE”

Pa­ret har haft svårt att bli gra­vi­da på na­tur­lig väg och tog där­för hjälp av ivf- be­hand­ling för att bli för­äld­rar förs­ta gång­en. De har ock­så va­rit öpp­na med att de har in­lett be­hand­ling­en igen för att åte­ri­gen bli väl­sig­na­de med en be­bis. Och ef­ter fle­ra för­sök ver­kar det änt­li­gen ha gett re­sul­tat!

– Att för­sö­ka skaf­fa barn är prövande för ett för­hål­lan­de, och att gå ige­nom det till­sam­mans så här stär­ker verk­li­gen ban­det mel­lan oss. Ivf gav oss Lu­na och för­hopp­nings­vis kan det ge oss än­nu fler grym­ma be­bi­sar, har John sagt i tid­ning­en Cos­mo­po­li­tan.

Grat­tis öns­kar Vec­kans NU!

Ef­ter många för­sök ser nu Chrissy Tei­gen och John Le­gend änt­li­gen ut att bli för­äld­rar igen!

Ef­ter förs­ta för­loss­ning­en led Chrissy av för­loss­nings­de­pre­sion, men idag äls­kar hon li­vet som mam­ma till Lu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.