DEMI MOORES KOKAINÖVERDOS!

Skå­dis­stjär­nan Demi Mo­o­re har ett för­flu­tet som drog­miss­bru­ka­re. Och än är det in­te över. Vän­ner­na ber nu för stjär­nans liv!

Veckans NU! - - HÄNT PÅ INSTAGRAM - AV: HAN­NA NILS­SON FOTO: STELL A PI CTURES

När skå­de­spe­lers­kan Demi Mo­o­re, 54, fick sitt hjär­ta kros­sat av ex­ma­ken Ashton Kut­chers otro­het 2011 dröj­de det in­te länge in­nan det rik­ti­ga hel­ve­tet bra­ka­de loss. Dro­ger­na gjor­de en­tré i De­mis liv och fick en allt stör­re roll. Me­dan hon svalt sig själv tog hon även till pil­ler. Det gick så långt att hon till slut ham­na­de på sjuk­hus:

– Lyck­ligt­vis så över­lev­de Demi, men hon mås­te för­stå att det är lätt att få åter­fall om man in­te är för­sik­tig. sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

LIVSLÅNG SJUK­DOM

Re­dan som ton­å­ring var skå­de­spe­lers­kan be­ro­en­de av dro­ger, men un­der den se­nas­te ti­den har stjär­nans vän­ner bli­vit allt­mer oroliga för att ett all­var­ligt åter­fall är på väg.

– För­hopp­nings­vis har hon in­sett att be­ro­en­det är att jäm­fö­ra med en livslång sjuk­dom, sä­ger käl­lan.

Dro­ger­na fick en allt­mer cen­tral roll i stjär­nans liv un­der in­spel­ning­en av fil­men” El­mo's Fi­re” när Demi var 22 år gam­mal. Hon ham­na­de i Hol­ly­woods in­nekret­sar och fes­tan­det blev till var­dag.

– Demi ar­be­ta­de med fil­men men plöts­ligt var hon helt bor­ta. Tred­je da­gen fick jag ett te­le­fon­sam­tal om att hon bli­vit in­lagd på sjuk­hus, har stjär­nans mam­ma Vir­gi­nia Guy­nes be­rät­tat.

KAR­RIÄ­REN FÖRSTÖRD

Vir­gi­nia fick snabbt ve­ta att hen­nes dot­ter an­vänt sig av ko­ka­in och ba­ra ha­de va­rit mi­nu­ter från att dö av en överdos.

– Det kun­de för­stört he­la hen­nes liv och kar­riär.

Idag är stjär­nan sing­el och har se­dan ti­di­ga­re bar­nen Ru­mer, 29, Tal­lu­lah, 23, och Scout, 26 till­sam­mans med ex­ma­ken Bru­ce Wil­lis, 62.

Upp­brot­tet från Ashton för­de Demi till­ba­ka ner i drog­träs­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.