Vem är den där Ma­ry?

Aris­to­kra­ten, vars fa­milj är god för över en mil­jard kro­nor, är ett väl­känt an­sik­te i brit­tisk press, men här i Sve­ri­ge är hon for tfa­ran­de okänd. Så vem är hon?

Veckans NU! - - I BILDER -

GIFT SE­DAN 5 ÅR!

Jepp, Ma­ry är gäng­ad se­dan 2012 med Rob­bie Fur­ze från rock­ban­det The Big Pink. Un­der de­ras bröl­lop bar hon en väl­digt av­slö­jan­de klän­ning...

STORT KÄNDISNÄTVERK

Pre­cis som Victo­ria har även Ma­ry många kän­da vän­ner. I maj gick hon på No­el Gal­lag­hers kokainfest. En an­nan nä­ra kom­pis är Alex­an­der Skars­gårds ex, Alexa Chung, 33.

MO­DELL OCH DJ

Ma­ry har va­rit mo­dell se­dan ton­å­ren och är sig­nad vid agen­tu­ren Storm Mo­dels, sam­ma mo­del­la­gen­tur som hen­nes ne­me­sis Ka­te Moss bör­ja­de sin ba­na. För­u­tom mo­del­lan­det ar­be­tar Ma­ry även som dj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.