KENDALL OTROGEN MOT BLA­KE GRIFFIN!

Su­per­mo­del­len Kendall Jen­ner har hit­tat kär­le­ken i bas­ket­proff­set Bla­ke Griffin. Men det har re­dan bör­jat kna­ka i fo­gar­na...

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: I BL, STELL A PI CTURES

Till skill­nad från si­na syst­rar vill Kendall Jen­ner, 22, hål­la si­na kär­leks­re­la­tio­ner ut­an­för of­fent­lig­he­ten, och hon har där­för in­te be­kräf­tat sitt be­ryk­ta­de för­hål­lan­de med bas­ket­spe­la­ren Bla­ke Griffin, 28. Men en bild sä­ger som be­kant med än tu­sen ord och stjär­nor­na har fo­tats på fle­ra ro­man­tis­ka dej­ter ihop. Kendall har även setts i publi­ken på fle­ra av Bla­kes mat­cher. Men trots att kär­le­ken ut­åt sett ser ut att blomst­ra är allt in­te frid och fröjd. Pa­ret tam­pas näm­li­gen med ett otro­hets­dra­ma!

STORT SVEK

Lyck­ligt­vis är det in­te en an­nan per­son in­blan­dad i otro­he­ten, ut­an sve­ket gäl­ler Bla­kes bas­ket­spe­lan­de. Idrotts­pro­fi­len spe­lar för det

Los Ang­e­les- ba­se­ra­de la­get LA Clip­pers, men ni som har koll på Kendall och hen­nes sport­in­tres­se vet att hon hål­ler på Clip­pers är­ke­ri­va­ler: LA La­kers!

– All­ting är bra mel­lan dem. De har kul ihop och bå­da vill verk­li­gen att för­hål­lan­det ska bli bra. Men det fak­tum att hon fort­fa­ran­de he­jar på La­kers så­rar ho­nom, och han vet att han ald­rig kom­mer kun­na för­änd­ra det, sä­ger en källa till saj­ten Hollywood Li­fe och fort­sät­ter:

– Det kom­mer in­te för­stö­ra de­ras för­hål­lan­de, men det är som ett slag i an­sik­tet för ho­nom.

LÄM­NA­DE FLICKVÄNNEN

Vi mås­te än­då ge Kendall cred för att hon vid fle­ra till­fäl­len setts i Clip­pers- publi­ken för att he­ja på Bla­ke, trots att hon in­nerst in­ne he­jar på mot­stån­dar­la­get. Men lag­kam­pen är in­te pa­rets förs­ta otro­hets­dra­ma. Kendall har ti­di­ga­re an­kla­gats för att va­ra en ” ho­me- wrecker”, då Bla­ke läm­na­de sin flick­vän Brynn Ca­me­ron för hen­nes skull. Brynn och Bla­ke var till­sam­mans i fle­ra år och har bar­nen Ford, 4, och Fin­ley, 2, ihop.

Uh oh! Det är trub­bel i pa­ra­di­set mel­lan Kendall Jen­ner ch Bla­ke Griffin... ” Det var som ett slag i an­sik­tet!”

Pa­ret har setts på många my­si­ga dej­ter.

Bla­ke sägs va­ra djupt så­rad av Ken­dalls svek. ” Han är så­rad!”

Kendall stöt­tar of­ta Bla­ke när han spe­lar bas­ket – trots att hon egent­li­gen he­jar på ett an­nat lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.