Kar­dashi­an

I den se­nas­te av an­mäl­ning­ar mot exet häv­dar Blac Chy­na att Rob Kar­dashi­an miss­hand­lat hen­ne – och ho­tat med att ta sitt liv!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: I BL

När vi trod­de att det in­te kun­de bli mer dra­ma­tiskt slår Blac Chy­na, 29, och Rob Kar­dashi­an, 30, till igen! Ef­ter ord­bråk och fle­ra stäm­nings­an­sök­ning­ar mot varand­ra är det nu Blac som tar faj­ten i eg­na hän­der och, åter igen, an­mä­ler sitt ex. Den­na gång an­kla­gar hon ho­nom för miss­han­del – och för att ha ho­tat med att ta sitt liv!

STÄM­MER HE­LA FA­MIL­JEN

I an­mä­lan, som saj­ten Ra­dar On­li­ne har ta­git del av, vill Chy­na stäm­ma he­la Kar­dashi­an- kla­nen, då hon an­ser att de är yt­terst an­sva­ri­ga för att hen­nes och Robs re­a­li­ty­så­pa ” Rob & Chy­na” ställ­des in, och att de he­la ti­den va­rit ute ef­ter att för­stö­ra för hen­ne. Blac, vars rik­ti­ga namn är Ang­e­la White, me­nar ock­så att Rob va­rit våld­sam mot hen­ne!

– När Ms White sa till den åkla­ga­de Rob Kar­dashi­an att han in­te fick pra­ta så ned­lå­tan­de om hen­ne fram­för hen­nes son me­na­de han på att han får ” gö­ra vad fan han vill”. Ms White sträck­te sig då ef­ter te­le­fo­nen för att ringa till so­nens pap­pa när Rob knuf­fa­de hen­ne hårt i mar­ken där hon blev lig­gan­de, skri­ver Chynas ad­vo­kat i an­mä­lan.

SKIC­KA­DE BILDBEVIS

Rob ska ef­ter sla­get ha tap­pat fatt­ning­en och sla­git sön­der dör­ren till Blacs sov­rum.

– Ms White kän­de smär­ta och ha­de svårt att gå i da­gar ef­ter miss­han­deln, står att lä­sa i rap­por­ten.

Rob ska, en­ligt exet, ock­så ha ho­tat med att ta sitt liv fle­ra gång­er un­der de­ras knappt ett år långa för­hål­lan­de. Blac har bland an­nat skic­kat be­vis i form av en bild från Rob där han hål­ler en hand­full med ta­blet­ter som han ho­tar att sväl­ja!

– In­ser du att du be­hand­lar mig som skit när jag fort­sät­ter att gö­ra allt för dig? Jag är bok­stav­li­gen på väg att ta li­vet av mig och du bryr dig fort­fa­ran­de in­te, ska Rob ha skri­vit.

He­la Kar­dashi­an- fa­mil­jen, in­klu­si­ve Robs sys­ter Kim, får nu sma­ka på Blacs ra­se­ri när hon an­mä­ler dem al­la! ” Hon ha­de svårt att gå i fle­ra da­gar!”

Bild­be­vi­set! Rob ska ha ho­tat med att ta sitt liv, bland an­nat ge­nom att skic­ka den här bil­den till Chy­na.

Blac Chy­na häv­dar att Rob var våld­sam mot hen­ne!

Rob tap­pa­de fatt­ning­en to­talt. ” Han knuf­fa­de hen­ne hårt i mar­ken”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.