Ba­by­bu­lor & bas­ket­bol­lar

Veckans NU! - - HÄNT BILD -

Nu har förs­ta snön fal­lit i vis­sa de­lar av Sve­ri­ge, my­sigt häv­dar någ­ra me­dan and­ra helst flyr lan­det. Om du vill dröm­ma dig bort till Hollywood en stund pas­sar Vec­kans NU! ut­märkt. Det rå­der en ba­by- boom i Dröm­fa­bri­ken just nu! Ing­en har väl mis­sat att syst­rar­na Khloé

Kar­dashi­an och Ky­lie Jen­ner sägs va­ra gra­vi­da, men nu ryk­tas även Ri­han­na va­ra på smäl­len! Pap­pa är ing­en mind­re än den sau­dis­ka mil­jar­dären Has­san Ja­me­el, som hon har dej­tat se­dan i som­ras. Ryk­te­na upp­kom ef­ter att Ri­han­na lagt på sig någ­ra ki­lon och bör­jat döl­ja sin mage un­der byl­si­ga klä­der. Hop­pas att det stäm­mer, för värl­den be­hö­ver en mi­ni- Ri­ri! Men sång­ers­kan är in­te den en­da som går i vän­tans ti­der! Ef­ter en lyc­kad fer­ti­li­tets be­hand­ling kom­mer Chrissy Tei­gen och John Le­gend att väl­kom­na sitt and­ra barn näs­ta år. Pa­ret har, i skri­van­de stund, in­te be­kräf­tat ny­he­ten själ­va, men Chris­sys mam­ma rå­ka­de läc­ka ny­he­ten i ett svagt ögon­blick. Frågan är vad Chrissy och John tyck­te om det... Och som van­ligt så bju­der al­las vår fa­vo­rit­fa­milj, ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”, på nyheter. Det se­nas­te är att Kendall Jen­ner är otrogen mot sin bas­ket­spe­lan­de pojk­vän Bla­ke Griffin. En­ligt käl­lor tyc­ker Bla­ke att det var ” som ett slag i an­sik­tet”, när han fick ve­ta. Och vem ha­de in­te tyckt det..?

ANGELICA JAAKO BILLENMAN Vik. Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.