JAGGERS NYA TJEJ – YNGRE ÄN BARNBARNEN!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Å lder är ba­ra en siff­ra, sägs det ju, och vi hop­pas att det stäm­mer för MICK JAGGER, 74. Rol­ling Sto­nes- sång­a­ren har kä­rat ner sig i, håll i er nu, 52 år yngre film­pro­du­cen­ten NOOR ALFALLAH, 22!

En­ligt brit­tis­ka tid­ning­en The Sun ska pa­ret ha till­bring­at fle­ra nät­ter ihop i Pa­ris i sam­band med ban­dets tur­né ” No fil­ter tour”.

– Mick har fort­fa­ran­de sin le­gen­da­ris­ka charm. Men till och med hans band­kom­pi­sar var för­vå­na­de över att se ho­nom till­sam­mans med nå­gon så ung och vac­ker som Noor, sä­ger en käl­la i tid­ning­en och fort­sät­ter:

– De är bå­da sing­lar och ver­ka­de ha kul ihop. Mick ha­de san­ner­li­gen ett le­en­de på läp­par­na och den be­röm­da glim­ten i ögat.

Jagger har haft många da­mer vid sin si­da ge­nom åren, och har he­la åt­ta barn med fem oli­ka kvin­nor, den yngs­ta så ung som ett år. Dess­utom har han fem barn­barn, varav två av dem till och med är äld­re än Noor! Älds­ta barn­bar­net ASSIS, 25, har även hon en dot­ter, vil­ket även gör Mick till gam­mel­mor­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.