Angie & Depp

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ANGELICA J AAKO BI L L ENMAN FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Ange­li­na Jo­lie har gått vi­da­re ef­ter skils­mäs­san från Brad Pitt för­ra året. Nu sägs det att hon fal­lit för en an­nan skå­diss­nyg­ging, näm­li­gen John­ny Depp.

Ny­li­gen be­skrev Brad Pitt, 53, äk­ten­ska­pet med Ange­li­na Jo­lie som ” ett tolvå­rigt hel­ve­te”, en­ligt en käl­la i tid­ning­en Star. An­nat lät det för­ra året när Brad var helt för­kros­sad ef­ter att Angie kräv­de skils­mäs­sa ef­ter ett av hans fyllslag på ett flyg­plan, då han lap­pa­de till so­nen Mad­dox, 16.

– Han är helt ut­om sig och har grå­tit. Han blev helt choc­kad och ha­de ing­en aning om att hon skul­le gö­ra det här, sa en av hans vän­ner då till Us We­ek­ly.

Well, nu har Brad all an­led­ning att grå­ta igen. Hans ex­hust­ru har näm­li­gen gått vi­da­re med hans värs­ta fi­en­de, John­ny Depp, 54!

KÄNT VARANDRA LÄNGE

John­ny och Ange­li­na har den se­nas­te ti­den synts på hem­li­ga kär­leksmö­ten, en­ligt tid­ning­en NW.

– De har känt varandra i fle­ra år och al­la har all­tid tyckt att det finns en at­trak­tion mel­lan dem, sä­ger en käl­la men me­nar att det in­te bli­vit nå­got mel­lan dem för­ut ef­tersom de bå­da va­rit i för­hål­lan­den.

John­ny kom där­e­mot ut på sing­el­mark­na­den igen för­ra vå­ren, ef­ter att hans fru se­dan ett år, Am­ber He­ard, 31, an­kla­gat ho­nom för miss­han­del. ” Pi­ra­tes of the Carib­be­an”- stjär­nan ne­ka­de he­la ti­den till att han sla­git sin fru och pa­ret gjor­de upp i god tro och Am­ber fick 58 mil­jo­ner kro­nor för att läg­ga loc­ket på.

VANESSA VAR SVARTSJUK

Nu sä­ger käl­lor till tid­ning­en att John­ny helt är Ange­li­nas smak, att han är mer även­tyrs­lys­ten än

Brad var.

– Jag me­nar kom igen! John­ny och Bil­ly Bob Thorn­ton är prak­tiskt ta­git sam­ma skrot och korn, sä­ger upp­gifts­läm­na­ren och hän­vi­sar till Angi­es vil­da­re ex­man, som hon skil­de sig från 2003.

En sak är i al­la fall klar, Brad gil­lar in­te John­ny! När Ange­li­na och John­ny fil­ma­de ” The Tou­rist” till­sam­mans 2010 i Venedig gick det näm­li­gen ryk­ten om att skå­di­sar­na låg med varandra. Det be­kräf­ta­des ald­rig, men det var till­räck­ligt för att Brad skul­le bli svartsjuk och in­te vil­le ha John­ny i sin när­het. Det sägs ock­så att det var på grund av den på­ståd­da kär­leks­af­fä­ren i Venedig som det tog slut mel­lan John­ny och mam­man till hans barn, Vanessa Pa­ra­dis, 44.

– Vanessa var helt över­ty­gad om att John­ny de­la­de säng med Ange­li­na, och hen­nes svart­sju­ka och miss­tan­kar mot ho­nom kros­sa­de dem, sa en käl­la 2012 i Na­tio­nal Enqui­rer.

En­ligt upp­gifts­läm­na­ren i NW har John­ny re­dan fått träf­fa Ange­li­nas barn, och vice ver­sa. Det känns onek­li­gen som vi har ett nytt po­wer- couple i Hol­ly­wood!

Angie och Brad Pitt med­de­la­de att de skul­le skil­ja sig för­ra året.

John­ny Depp och Ange­li­na Jo­lie har känt varandra i fle­ra år, men se­dan det tog slut med de­ras re­spek­ti­ve är det fritt fram! Un­der in­spel­ning­en av fil­men ” The Tou­rist” ska det ha sla­git gnis­tor om skå­di­sar­na.

John­ny är mer Angi­es smak av kil­le. För­ra året an­kla­ga­des John­ny för att ha sla­git sin då­va­ran­de fru, Am­ber He­ard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.