KÄNNER SIG SEXIGARE ÄN NÅ­GON­SIN!

Ta­ra Reid for tsät­ter att ra­sa i vikt, och hen­nes nä­ra och kä­ra oro­ar sig. Men en­ligt Ta­ra själv har hon ald­rig va­rit mer nöjd med sin kropp än nu.

Veckans NU! - - HÄNT BILD - AV: S AGA PET­TERS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Skå­di­sen Ta­ra Reid, 41, känd från ” Ame­ri­can pie”, har länge va­rit om­skri­ven för sin lå­ga vikt men ald­rig er­känt att hon li­der av en ät­stör­ning. Själv an­ser hon att hon mår bra, och en­ligt en käl­la till tid­ning­en NW har hon ald­rig känt sig så sex­ig som nu.

– Hon har ald­rig va­rit mer stolt över sin kropp, trots att hon knappt ens väger 36 ki­lo, sä­ger en upp­gifts­läm­na­re.

Men det är in­te ba­ra hen­nes nä­ra som oro­ar sig för hen­nes häl­sa. Även fans har re­a­ge­rat.

– Hon or­ka­de knappt ta sig ur bi­len, hen­nes ben vek sig un­der hen­ne, har ett fan be­rät­tat ef­ter att ha sett hen­ne kli­va ur sin bil i Hol­ly­wood.

HÅL­LER IN­TE MED

Men trots oron från bå­de nä­ra och fans hål­ler hon fast vid sin åsikt. Hon är lyck­lig, sex­ig och häl­so­sam.

– Män­ni­skor på­står att jag in­te äter någon­ting, men jag äter he­la ti­den. De kal­lar mig för läs­kigt smal men al­la vet att jag äter mer än nå­gon an­nan. Jag är ba­ra en smal tjej, har hon ti­di­ga­re be­rät­tat för E! News.

Ta­ra Reid har all­tid för­ne­kat att hon li­der av en ät­stör­ning.

När hon var med i ” Ame­ri­can pie” i slu­tet av 90- ta­let ha­de hon en mer häl­so­sam vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.