JOHN MAYER HAR BLI­VIT NYKTERIST!

Veckans NU! - - GOSSIP -

På Twitter be­rät­tar JOHN MAYER, 40, att han har hållt sig bor­ta från al­ko­ho­len i ett helt år. Och det lå­ter som att han kom­mer att fort­sät­ta på den ba­nan ett tag till. Han tyc­ker att hans nykt­ra upp­le­vel­ser ger ho­nom myc­ket mer än hans onykt­ra upp­le­vel­ser.

– För ett år se­dan val­de jag att läg­ga al­ko­ho­len åt si­dan. Det är en väl­digt per­son­lig grej för al­la. För mig var det ett stän­digt sätt att fly på. Jag de­lar det här för att jag vill att folk ska ve­ta att det räc­ker för mig just nu, skri­ver John.

I en in­ter­vju med tid­ning­en Rol­ling Sto­ne har han där­e­mot be­rät­tat att han er­satt al­ko­ho­len med ma­riju­a­na.

– Jag rö­ker gräs istäl­let för att dric­ka al­ko­hol. Se­dan jag bör­jat gö­ra det öka­de min livs­kva­li­tet dras­tiskt. Att dric­ka rim­li­ga mäng­der är svårt, hur myc­ket är för myc­ket? Var­je gång jag drack tänk­te jag att ” jag dric­ker ba­ra en öl, el­ler två”, så var vi plöts­ligt up­pe i fy­ra. Det blev all­tid all­de­les för myc­ket, jag ha­de ing­en gräns, be­rät­tar han och fort­sät­ter:

– Jag har ald­rig haft se­ri­ö­sa pro­blem med det, men det blev än­då för myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.