JUS­TIN BIEBER JAGAD AV STALKER!

Jus­tin Bieber fick ovän­tat, och oväl­kom­met, be­sök när en stalker tog sig in på hans om­rå­de tre gång­er un­der lop­pet av en vec­ka.

Veckans NU! - - HÄNT PÅ INSTAGRAM -

NAV: L I NA ARVIDSSON FO­TO: I BL og för att ett in­bi­ten fan kan gå långt för sin idol, men nå­gon måt­ta får det än­då va­ra. Jus­tin Bieber, 23, fick kän­na på kän­dis­ska­pets mör­ka bak­si­da ny­li­gen när ett kvinn­ligt fan tog sig stör­re fri­he­ter än lov­ligt.

Man kan kanske tro att ” Be­lie­bern” var en ton­å­ring, men nix! Det var en kvin­na i 40- års­ål­dern som tog sig in på stjär­nans pri- va­ta om­rå­de, tre gång­er un­der lop­pet av en vec­ka. En­ligt po­li­sen vand­ra­de hon runt och le­ta­de ef­ter ar­tis­ten.

BIEBER IN­TE HEM­MA

Po­li­sen till­kal­la­des till Jus­tins hus ti­digt på mor­go­nen den 23 ok­to­ber. Där kun­de Bie­bers sä­ker­hetsteam läm­na över den ni­tis­ka be­und­ra­rin­nan som de ta­git på bar gär­ning på stjär­nans om­rå­de.

TMZ skri­ver att po­li­sen in­for­me­ra­des om att kvin­nan va­rit i när­he­ten av Bie­bers bo­stad yt­ter­li­ga­re två gång­er ti­di­ga­re un­der vec­kan. Då ha­de sä­ker­hets­per­so­na­len lå­tit hen­ne gå med en var­ning och rått hen­ne att hål­la sig un­dan från stjär­nan.

Världs­ar­tis­ten själv var in­te hem­ma när stal­kern smög om­kring i bus­kar­na.

En stalker för­sök­te ta sig in till Jus­tin Bie­bers hus tre gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.