TRIS­TAN BREDRAR KHLOÉ – IGEN!

Khloé Kar­dashi­ans mam­ma- gläd­je er­sat­tes av en otro­hets­skan­dal som ba­ra for tsät­ter!

Veckans NU! - - CONTENTS - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: STELL A PI CTURES

Den 12 april blev änt­li­gen Khloé Kar­dashi­an, 33, mam­ma när hon föd­de dot­tern True, men be­bis­gläd­jen överskug­ga­des av 26- åri­ge pojk­vän­nen Tris­tan Thomp­sons otro­hets­skan­dal som de­to­ne­ra­de som en bomb i nö­jes­värl­den ba­ra da­gar in­nan för­loss­ning­en. Och vär­re är att Tris­tan in­te har slu­tat spa­na ef­ter and­ra kvin­nor ens ef­ter dot­terns föd­sel!

FÅTT ETT ULTIMATUM

Kort in­nan Khloé åk­te in för för­loss­ning släpp­tes fle­ra vi­de­or som vi­sa­de hur Tris­tan var när­gång­en med ett fler­tal oli­ka kvin­nor. Bland an­nat ska han ha va­rit med en an­nan kväl­len fö­re hans och Khloés ba­bysho­wer in­för dot­terns an­komst! En av kvin­nor­na häv­da­de även se­na­re att hon vän­ta­de barn med bas­ket­spe­la­ren, nå­got som in­te har be­kräf­tats. Men trots skan­da­len val­de Khloé att för­lå­ta Tris­tan för dot­terns skull. Det fick hen­nes

kän­da fa­milj att gå i ta­ket.

– Fa­mil­jen har gett Khloé ett ultimatum: Tris­tan el­ler dem. De har haft liv­li­ga dis­kus­sio­ner om det och Kim an­kla­ga­de Khloé för att va­ra be­satt av kär­le­ken och upp­ma­na­de hen­ne att sö­ka hjälp. Ing­en tål att va­ra nä­ra Tris­tan, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

LIG­GER MED AND­RA

Och kans­ke bor­de Khloé lyss­na på fa­mil­jen. En av kvin­nor­na som Tris­tan ha­de en af­fär med, La­ni Blair, häv­dar att hon och Tris­tan har fort­satt ha kon­takt även ef­ter att skan­da­len blev känd!

– La­ni och Tris­tan snac­kar fort­fa­ran­de, de skic­kar sex­i­ga med­de­lan­den och lig­ger fort­fa­ran­de med varand­ra, sä­ger en käl­la nä­ra La­ni i tid­ning­en och fort­sät­ter:

– Det är myc­ket i Tri­stans hu­vud just nu. Han har just bli­vit pap­pa, Kar­dashi­an- fa­mil­jen ha­tar ho­nom och han har en mas­sa vik­ti­ga bas­ket­mat­cher. Han för­sö­ker hål­la fo­kus och La­ni är den en­da som för­står ho­nom. Hon är en varm och kär­leks­full per­son, och han be­hö­ver det just nu.

Vi vet nå­gon mer som skul­le be­hö­va en varm och kär­leks­full per­son just nu: Khloé!

Stac­kars Khloé Kar­dashi­an är för­kros­sad över Tri­stans nya svek! ” Han var otro­gen in­nan de­ras r!” ba­bysho­we

Tris­tan kan verk­li­gen in­te hål­la fing­rar­na i styr... ” Sök hjälp!”

Khloés fa­milj har trött­nat på hen­nes snäll­het och krä­ver att hon kas­tar ut Tris­tan!

En­ligt upp­gift har Tris­tan fort­satt att ha kon­takt med äls­ka­rin­nan La­ni Blair!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.