SA­RAH TILL SJUK­HUS – AN­SIK­TET SVULLNADE!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Läs­kigt!

Ny­li­gen tving­a­des ” Mo­dern fa­mily”- stjär­nan SA­RAH HY­LAND, 27, att av­bry­ta in­spel­ning­en av fil­men ” The Wed­ding ye­ar ” och fö­ras akut till sjuk­hus när hen­nes an­sik­te svullnade upp! På in­ter­na­tio­nel­la sel­fie- da­gen vi­sa­de hon själv upp sitt svull­na an­sik­te på just en sel­fie på Ins­tas­to­ri­es.

– Ibland är en sel­fie mer än ba­ra en bra vin­kel el­ler att kän­na sig söt. Jag har be­stämt mig för att be­rät­ta san­ning­en, hur smärt­sam den än är, skri­ver hon.

Det är in­te förs­ta gång­en stjär­nan drab­bas av häl­so­pro­blem. För sex år se­dan ge­nom­gick hon en njur­trans­plan­ta­tion, ef­ter en all­var­lig sjuk­dom. Ef­ter ope­ra­tio­nen gick hon ner myc­ket i vikt och in­ter­nett­roll häv­da­de att hon pro­mo­ta­de anorex­ia, och me­di­ci­ner­na hon nu tving­as ta var det som or­sa­ka­de symp­to­men. Ef­ter fem da­gar på sjuk­hus fick Sa­rah åter­vän­da hem.

– Sa­rah tar me­di­ci­ner som gör det lätt för hen­ne att bli sjuk. Då mås­te hon sö­ka hjälp fort för att det in­te ska bli för all­var­ligt. Det är ibland svårt för hen­ne, hon är så fo­ku­se­rad på sitt ar­be­te och hon har en dålig va­na att pus­ha sig själv för hårt, sä­ger en re­pre­sen­tant för stjär­nan till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.