LE­VER PÅ LUFT & LJUS!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Rys­ka in­ter­net­fe­no­me­net VALERIA LUKYANOVA, 27, är känd som en verk­lig Bar­bie- doc­ka, och även om ut­ta­lan­det har ifrå­ga­satts häv­dar hon att hon in­te har ta­git till plastik för att bli en ko­pia av plast­doc­kan. Hen­nes re­kord­sma­la mid­ja me­nar hon istäl­let är ett re­sul­tat av att hon helt och hål­let har slu­tat äta, och en­dast le­ver på luft och sol­ljus!

– De se­nas­te vec­kor­na har jag in­te va­rit hung­rig alls, jag hop­pas det är sista sta­di­et in­nan jag kan le­va helt på luft och ljus, sa hon 2017. Av för­stå­e­li­ga skäl har di­e­ten kri­ti­se­rats hårt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.