Kid­napp­ning & för­lo­rad vård­nad

Veckans NU! - - News - ERI­KA SVENS­SON Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

De fles­ta för­äld­rar kan skri­va un­der på att bar­nen är de­ras främs­ta pri­o­ri­tet, så även i Dröm­fa­bri­ken. Än­då går det ibland så fel när man age­rar med bar­nens bästa i åtan­ke!

Det har va­rit ovan­ligt tyst om skan­dalom­su­sa­de Lind­say Lo­han un­der lång tid, men nu är stjär­nan åter i blåsvä­der. Ny­li­gen pos­ta­de hon en ex­tremt märk­lig vi­deo på Instagram där hon för­föl­jer en flyk­ting­fa­milj och för­sö­ker över­ta­la för­äld­rar­na att lå­ta bar­nen so­va på hen­nes ho­tell. Trots att stjär­nan age­ra­de i väl­vil­ja har hon mött mas­siv kri­tik, och an­kla­gas för att ha för­sökt kid­nap­pa bar­nen!

Istäl­let för att ta si­na barn till sko­lan förs­ta da­gen för ter­mi­nen val­de Katie ” Jordan” Price att åka på en rik­tig par­ty­resa till Mal­lor­ca. Och i da­gens mo­bil­sam­häl­le görs ingen­ting i smyg. Vi­de­o­fil­mer som vi­sar stjär­nan om­gi­ven av al­ko­hol och dro­ger har spri­dits som en löp­eld på nä­tet och nu ris­ke­rar hon att för­lo­ra vård­na­den om si­na fem barn!

Och ty­värr är in­te Katie en­sam om att snart kun­na för­lo­ra ett barn. I för­ra num­ret av Vec­kans NU! kun­de vi rap­por­te­ra att rap­pa­ren Car­di B rök ihop med Nicki Minaj på en ga­la, och kas­ta­de en sko mot ” Anacon­da”sång­ers­kan. Nu har hon ham­nat i bråk igen. Car­di ris­ke­rar upp till två år i fäng­el­se ef­ter att ha miss­hand­lat per­so­nal på en stripp­klubb! Att ham­na bakom lås och bom skul­le ock­så in­ne­bä­ra att hon tving­as skil­jas från sin ny­föd­da dot­ter, Kul­tu­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.