JULIA ROBERTS SKIL­JER SIG – FÖR GERE!

Julia Roberts och Ri­chard Gere har va­rit nä­ra vän­ner se­dan ” Pret­ty wo­man”, men nu har re­la­tio­nen ska­pat spric­kor i Ju­li­as äk­ten­skap med Dan­ny Mo­der!

Veckans NU! - - News - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTU­RES

Hol­ly­wood­stjär­nor­na Julia Roberts, 50, och Ri­chard Gere, 69, har känt varand­ra se­dan de spe­la­de kär­lekspar i ” Pret­ty Wo­man” och va­rit nä­ra vän­ner se­dan dess. Och när Ju­li­as äk­ten­skap med fil­ma­ren Dan­ny Mo­der, 49, har bör­jat kna­ka i fo­gar­na är det själv­klart Ri­chard hon har an­för­trott sig till – vil­ket har gjort Dan­ny ga­len av svart­sju­ka!

BRÅ­KAR OM JOB­BET

Käl­lor i fle­ra ut­länds­ka me­di­er vitt­nar om re­jä­la spric­kor mel­lan Julia och Dan­ny. Upp­ho­vet till brå­ken ska va­ra att Julia har åter­vänt till vi­ta du­ken ef­ter en lång tids från­va­ro, vil-

ket tving­ar Dan­ny att ta ett stör­re an­svar för pa­rets barn, tvil­ling­ar­na Phin­naeus och Ha­zel, 13, och Hen­ry, 11.

– Julia är glöd­het igen och det har va­rit en stor an­led­ning till dra­ma mel­lan hen­ne och Dan­ny. Hur stres­sad hon än är väg­rar hon dra ner på job­bet, hon vet hur lätt ett skå­dis glöms bort i Hol­ly­wood, sä­ger en käl­la i Star! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Dan­ny till­bring­ar da­gar­na med att surfa me­dan Julia tar hand om bar­nen och skjut­sar dem till och från sko­lan och fot­bolls­trä­ning­ar.

GRÄT UT HOS VÄN­NEN

Och det fak­tum att Julia se­dan har valt att grå­ta ut hos vän­nen och Hol­ly­wood- rä­ven Ri­chard har in­te gjort sa­ken bätt­re.

– De har all­tid haft en drag­ning till varand­ra och ses på mid­dag var­je gång Ri­chard är i Los Ang­e­les. Julia bröt ihop i hans ar­mar och Ri­chard gjor­de vad han kun­de för att trös­ta hen­ne. Hon var helt för­kros­sad och släpp­te ut allt hos ho­nom, av­slö­jar käl­lan.

Men den nä­ra re­la­tio­nen med Ri­chard, som vän­tar barn med sin 34 år yng­re fru Ale­jand­ra Sil­va, har ba­ra lett till fler bråk med ma­ken och käl­lor nä­ra pa­ret skvall­rar nu om att stjär­nor­na kan va­ra på väg mot en re­kord­dyr skils­mäs­sa!

– Själv­klart vo­re det sorg­ligt om de skil­de sig, men ibland slu­tar man ba­ra äls­ka varand­ra. Julia vill att folk ska tro att de har ett så lyck­ligt äk­ten­skap men det är långt ifrån san­ning­en. De­ras vän­ner skul­le in­te bli för­vå­na­de om de skil­jer sig snart, sä­gen en in­si­der i tid­ning­en NW.

KÖP­TE LYXGÅVA

Men ” Erin Broc­ko­vich”- stjär­nan ger in­te upp i förs­ta ta­get! En­ligt upp­gift har hon ny­li­gen in­ve­ste­rat i en lyx­ig pri­vat surfstu­ga till ma­ken i Ma­li­bu ut­an­för Los Ang­e­les – allt för att räd­da den kri­san­de re­la­tio­nen!

– Hon hop­pas att den dy­ra surfstu­gan ska för­bätt­ra hen­nes äk­ten­skap ge­nom att hål­la Dan­ny hem­ma från sur­f­resor, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

Vi hop­pas Julia och Dan­ny lö­ser sin äk­ten­skaps­kris!

Ef­ter 16- års äk­tens­kep ser Julia Ro­bers och Dan­ny Mo­der ut att va­ra på väg mot skils­mäs­sa.” De har all­tid haft en drag­ning till varand­ra”

Ri­chard Gere har va­rit ett stort stöd för Julia un­der den svå­ra ti­den.

Ri­chard och Julia var 90- ta­lets he­tas­te film­par i bå­de ” Pret­ty wo­man” och ” Ru­na­way bri­de”.” Julia bröt ihop i Ri­chards famn”

Dan­ny upp­ges va­ra so­tis på skå­di­sar­nas re­la­tion.

Un­der de se­nas­te åren har det främst va­rit Julia som har ta­git hand om de tre bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.