DNA- BE­VI­SET: OWEN WILSON PAP­PA IGEN!

Veckans NU! - - Gossip -

En rik­tig ” Fat­her fi­gu­re”!

Ef­ter må­na­der av spe­ku­la­tio­ner om att skå­di­sen OWEN WILSON, 49, skul­le va­ra pap­pa till bar­net som 34- åri­ga af­färs­kvin­nan VARUNIE VONGSVIRATES ny­li­gen fött, har det nu kom­mit svar. Ett fa­der­skaps­test ska ha be­vi­sat att bar­net är Owens, skri­ver tid­ning­en Us We­ek­ly.

Varunie har själv postat bil­der av sig och Owen ihop på Fa­ce­book från pre­miä­ren av hans film ” Fat­her fi­gu­res”, och be­kräf­tar där att det myc­ket rik­tigt är han som är pap­pan. Dess­utom vi­sar hon ult­raljuds­bil­der på den lil­le och av­slö­jar att det blev en li­ten flic­ka!

– Säg hej till LYLA, skri­ver den bli­van­de mam­man.

De har va­rit väl­digt hem­lig­hets­ful­la, men Varunie er­kän­ner att hon och ” Wed­ding cras­hers”- stjär­nan har va­rit ett par i fle­ra år!

– Han är väl­digt för­vän­tans­full och är re­dan en fan­tas­tisk pap­pa, sä­ger hon till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Bar­net är skå­di­sens tred­je, ef­ter sö­ner­na RO­BERT FORD, 7, som han har med ex­et JADE DU­ELL, och 4- åri­ge FINN, från re­la­tio­nen med CA­RO­LI­NE LIN­DQVIST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.