ALEX­IS REN

Su­per- in­fl un­cern av­slö­jar sin hem­lig­het till friskt och vac­kert hår.

Veckans NU! - - Bilder -

Hur kom­mer det sig att vis­sa har vac­kert, tjockt och långt hår me­dan and­ra har hår som är tunt och stri­pigt? En bra hjälp på vägen kan va­ra att ge sitt hår nä­ring in­i­från med hjälp av det svens­ka kost­till­skot­tet Hair Vo­lu­me ™ . Tablet­ter­na in­ne­hål­ler nä­rings­äm­nen med fo­kus på hå­rets kva­li­tet.

Hair Vo­lu­me från New Nordic är värl­dens le­dan­de hår­till­skott. Ba­sen är äpp­le- ex­trakt med växt­fak­tor pro­cy­ani­din B2 till­sam­mans med and­ra äm­nen som in­i­från kan ge nä­ring till hå­ret på ett sätt som inga ut­vär­tes pro­duk­ter kan.

Hair Vo­lu­me har många lo­ja­la an­vän­da­re över he­la värl­den. En av dem är Sports Il­lust­ra­ted mo­del­len och su­perin­fl uencern Alex­is Ren.

ALEX­IS RENS HEM­LIG­HET BAKOM VAC­KERT HÅR

– Folk sä­ger att skön­het kom­mer in­i­från och det är helt i lin­je med min fi lo­so­fi , sä­ger Alex­is som an­vän­der kost­till­skot­tet som en del av sin dag­li­ga hår­vårdsru­tin.

– Jag tar na­tur­ligt­vis hand om mitt hår från ut­si­dan ock­så men jag kän­ner att jag får ett bätt­re re­sul­tat med vård från in­si­dan ock­så, be­rät­tar hon vi­da­re. Det­ta är ett bud­skap som hon ock­så de­lar med si­na 12,6 mil­jo­ner Instagram­föl­ja­re.

UPP­SKAT­TAR TABLET­TER­NA

Att va­ra en in­ter­na­tio­nell skön­hets- och livsstils­in­fl un­cer in­ne­bär att man tes­tar de ny­as­te och mest spän­nan­de pro­duk­ter­na på mark­na­den. Men att stän­digt ut­sät­ta hå­ret för en mängd sty­ling­pro­duk­ter har ock­så sitt pris – det kan på­ver­ka hår­kva­li­te­ten. Just av den an­led­ning­en bör­ja­de Alex­is för någ­ra må­na­der se­dan ta Hair Vo­lu­me för att hål­la hå­ret friskt och starkt.

– Eft er fy­ra vec­kor kun­de jag mär­ka skill­nad, be­rät­tar hon. Mitt hår har bli­vit star­ka­re, hårstrå­na klyvs in­te li­ka lätt och det väx­er snabbt. Att an­vän­da Hair Vo­lu­me är ett smi­digt sätt för mig att hål­la mitt hår och mi­na nag­lar star­ka.

VARFÖR ÄR HAIR VO­LU­ME SÅ BRA?

Hair Vo­lu­me är ut­veck­lat och till­ver­kas i Sve­ri­ge. Tablet­ten är ba­se­rad på äpp­le­extrakt till­sam­mans med vi­ta­mi­ner, mi­ne­ral, ami­nosy­ror och and­ra vär­de­ful­la ör­textrakt. Hair Vo­lu­me in­ne­hål­ler bio­tin och zink som bi­drar till att bi­be­hål­la nor­malt hår.

Alex­is Ren: Ef­ter fy­ra vec­kor kun­de jag mär­ka skill­nad. Mitt hår har bli­vit star­ka­re och hårstrå­na bryts in­te så lätt och det väx­er snab­ba­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.