SHIA SKIL­JER SIG – DEJTAR R- PATZ EX!

Veckans NU! - - Gossip -

Snipp, snapp, snut, så var äk­ten­ska­pet slut!

Den 32- åri­ga skå­de­spe­la­ren SHIA LABEOUFS äk­ten­skap med aktri­sen MIA GOTH, 24, va­ra­de in­te ens två år. Stjärn­pa­ret choc­ka­de al­la när de oan­non­se­rat gif­te sig un­der en li­ten ce­re­mo­ni i Las Ve­gas i oktober 2016, en vig­sel som dess­utom di­rekt­sän­des på nö­jes­saj­ten TMZ. Men ef­ter sex år till­sam­mans, varav två som äk­ta makar, med­de­la­de pa­ret i slu­tet av sep­tem­ber att de har valt att gå skil­da vä­gar.

– Shia och Mia har an­sökt om skils­mäs­sa. Se­pa­ra­tio­nen är öm­se­si­dig och övri­ga de­tal­jer om den på­gåen­de skils­mäs­san kom­mer att hål­las pri­va­ta, sä­ger skå­di­sens re­pre­sen­tan­ter i tid­ning­en Pe­op­le.

Men Shia ver­kar in­te sör­ja upp­brot­tet. I sam­ma ve­va som ny­he­ten kab­la­des ut fång­a­des han vid fle­ra till­fäl­len på bild ihop med 32- åri­ga ” Twi­light”- stjär­nan RO­BERT PATTINSONS ex- fäst­mö FKA TWIGS, 30! Stjär­nor­na träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av fil­men ” Ho­ney boy” ti­di­ga­re i år, och en käl­la nä­ra sång­ers­kan be­kräf­tar att de myc­ket rik­tigt är ett par.

– De är väl­digt lyckliga till­sam­mans och trivs verk­li­gen ihop, sä­ger käl­lan i tid­ning­en Da­liy Mail.

FKA Twigs och R- Patz bröt sin för­lov­ning för­ra året, ef­ter tre år ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.