SA­RAH HYLAND AV­SLÖ­JAR SEXÖVERGREPPEN

Veckans NU! - - Gossip -

Ett år har gått se­dan # Me­too- upp­ro­pen, och fort­fa­ran­de ta­lar mo­di­ga kvin­nor ut om si­na upp­le­vel­ser av sex­u­el­la över­grepp. Näs­ta i le­det är "Mo­dern fa­mily”- stjär­nan

SA­RAH HYLAND, 27, som nu av­slö­jar att hon blev våld­ta­gen på en fest i gym­na­si­et.

I sam­band med att do­mar­kan­di­da­ten till Ame­ri­kas högs­ta dom­stol, BRETT KA­VA­NAUGH, 53, an­kla­gats för våld­täkt, tog även Sa­rah bla­det från mun­nen och be­rät­ta­de sin histo­ria på Twit­ter, och ut­tryck­te sam­ti­digt sitt stöd till de kvin­nor som an­mält Brett.

– # Var­för­ja­gin­te­an­mäl­de. Han var en vän. Det var ny­årsaf­ton mitt sista år i gym­na­si­et. Al­la var ful­la. Han tog sig in i bad­rum­met jag var i. Jag hop­pa­des att det ba­ra var en dröm men mi­na sön­der­slit­na tajts be­vi­sa­de mot­sat­sen mor­go­nen ef­ter. Jag trod­de in­te att nå­gon skul­le tro mig. Jag sa ju fak­tiskt in­te nej. Man kan re­a­ge­ra så i chock, skri­ver hon.

Sa­rah har dej­tat ” Bache­lor”- del­ta­ga­ren WELLS ADAMS, 34, i li­te drygt ett år, och i som­ras tog de även ste­get och blev sam­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.