GISELE ER­KÄN­NER OPERATIONERNA

Veckans NU! - - Gossip -

D en for­na su­per­mo­del­len GISELE BÜNDCHEN, 38, är ett av mo­de­in­du­strins mest kän­da namn och har va­rit an­sik­tet ut­åt för sto­ra fö­re­tag som Victo­ria's sec­ret och Dol­ce & Gab­ba­na. Men trots att hon lev­de på sitt ut­se­en­de i 20 år har hon in­te all­tid känt sig be­kväm i sin egen kropp. Nu av­slö­jar stjär­nan att hon ef­ter att ha am­mat si­na två barn BEN­JA­MIN, 8, och VIVIAN, 5, i när­ma­re 18 må­na­der var, in­te läng­re tyck­te om si­na bröst.

– Jag fick all­tid be­röm för min kropp och där­för kän­de jag att folk ha­de för­vänt­ning­ar på mig som jag in­te kun­de le­va upp till. Jag kän­de mig väl­digt sår­bar, för jag kan trä­na och äta häl­so­samt, men jag kan in­te änd­ra det fak­tum att bå­da mi­na barn tyck­te om det vänst­ra brös­tet mer än det hög­ra. Jag vil­le ba­ra att de skul­le bli jäm­na så folk skul­le slu­ta kom­men­te­ra det, sä­ger Gisele i tid­ning­en Pe­op­le.

Su­per­mo­del­len av­slö­jar att hon gjor­de en bröst­för­sto­ring i hem­lig­het 2015. Ett be­slut som hon dock ome­del­bart ång­ra­de.

– När jag vak­na­de tänk­te jag: ” Vad har jag gjort? ”. Det kän­des som att jag lev­de i en kropp jag in­te läng­re kän­de igen. Det förs­ta året gick jag i pö­si­ga klä­der för att jag kän­de mig obe­kväm, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.