Bal­long­mage? Upp­blåst och ga­sig?

Lactiplus får din mage i ba­lans igen.

Veckans NU! - - Fashion Fools -

Lactiplus Mage in­ne­hål­ler 5 mil­jar­der le­van­de mjölk­sy­ra­bak­te­ri­er. Des­sa är kom­bi­ne­ra­de med ett till­skott av kal­ci­um, som bi­drar till mat­smält­nings­en­zy­mer­nas nor­ma­la funk­tion.

Stop­par pro­ble­men in­nan de upp­står

En or­sak till bal­long­mage och lik­nan­de mag­be­svär är att mat­smält­ning­en in­te fun­ge­rar som den bor­de gö­ra. Ma­ten bryts helt en­kelt in­te ned som den ska. Re­sul­ta­tet blir be­svär som har sin or­sak bå­de i ma­gen och tarm­sy­ste­met. Eff ek­ten är do­ku­men­te­rad av Eu­ro­pe­an Food Sa­fe­ty Aut­ho­ri­ty ( EFSA) som vi­sar att mat­smält­nings­en­zy­mer­na får vik­tig hjälp för att fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.