CHERS HUS STORMAT AV PO­LIS!

Veckans NU! - - Gossip -

Tors­da­gen den 27 sep­tem­ber stor­ma­des 72- åri­ga sång­ers­kan CHERS hem i Ma­li­bu av po­lis. Det var dock in­te Cher som la­gens långa arm le­ta­de ef­ter, ut­an en av hen­nes an­ställ­da.

– Ar­re­ste­rings­or­dern gäll­de in­te Cher, ut­an en som bor i bo­sta­den. Som jag har för­stått det gäl­ler det en an­ställd i hu­set. De­tek­ti­ver­na är på det, sa Los Ang­e­les- po­li­sen till saj­ten Ra­dar On­li­ne kort ef­teråt.

Den miss­tänk­te, en 23- årig man an­ställd av sång­ers­kan, kun­de se­na­re un­der da­gen gri­pas, mis­s­tänkt för att ha sålt dro­ger till en man som se­na­re av­led av en överdos i mit­ten av sep­tem­ber. En­ligt vitt­nen blev det en dra­ma­tisk till­ställ­ning ut­an­för stjär­nans hem.

– Min vän ha­de gått för­bi hen­nes hus och sett att det stod en mas­sa bi­lar ut­an­för och und­ra­de om hon var okej. Jag gick dit för att kol­la och såg att brand­bi­len var där. De frå­ga­de om de fick vän­ta ut­an­för mitt hus i vän­tan på be­sked om att in­gri­pa, sä­ger en gran­ne till Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Jag hop­pas hon mår bra. Jag är väl­digt choc­kad.

Lyck­ligt­vis var Cher in­te hem­ma un­der det dra­ma­tis­ka gri­pan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.