LE­ANN RI­MES NYA AN­SIK­TE!

Sång­ers­kan Le­ann Ri­mes har ald­rig hym­lat med sin för­kär­lek för Bo­tox, men stjär­nans nya nyl­le får fans att und­ra om in­grep­pen nu har gått för långt...

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTU­RES

Can't fight the plastic! Det var verk­li­gen svårt att kän­na igen sång­ers­kan Le­ann Ri­mes , 36, när hon ny­li­gen gjor­de Los Ang­e­les osä­kert un­der en vild par­ty­kväll. In­te för att ” Can't fight the moon­light”- stjär­nan har hym­lat med sin för­kär­lek för plasti­king­repp ti­di­ga­re, men på fest­bil­der­na är hon prak­tiskt ta­get oi­gen­känn­lig!

ER­KÄN­NER BO­TOX

Stjär­nan har ti­di­ga­re er­känt att hon är en van an­vän­da­re av Bo­tox och läpp­fil­lers, men en­ligt ex­per­ter är det bra myc­ket mer än så som har ” fix­ats” till den här gång­en.

– Le­ann har ald­rig hål­lit sig från enkla­re in­grepp emel­lanåt, men hon har all­tid sett ut som sig själv. Hon har ald­rig gått över­styr för­rän nu, sä­ger ett ögon­vitt­ne i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– Det var svårt att ens se att det var hon. Det är synd för hon har all­tid åld­rats med vär­dig­het och sett fan­tas­tisk ut. Nu har hon ett helt nytt an­sik­te.

HAR GJORT OM ALLT

Och nog har Le­ann gjort en hel- ma­ke­o­ver all­tid! Bå­de nä­sa, läp­par, kin­der, ögon­lock och ögon­bryn ser ut att ha fått sig ett lyft in­för par­ty­nat­ten.

– Hon har gjort ett helt an­sikts­lyft. Hon ser ock­så ut att ha slä­tat ut hu­den un­der ögo­nen, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr. Da­ve Da­vid i tid­ning­en och tilläg­ger:

– Hon ser ock­så ut att ha gått ner i vikt, vil­ket får he­la hen­nes an­sik­te att se be­tyd­ligt tun­na­re ut, me­dan ha­kan fram­står som sma­la­re.

” Man ser in­te ens att det är hon!”

Stjär­nans van­li­ga an­sik­te var som bort­blåst un­der ute­kväl­len.

Är det verk­li­gen du, Le­ann Ri­mes?

För­u­tom sin nya fej­ja vi­sa­de stjär­nan även upp sin kropp i en väl­digt av­slö­jan­de klän­ning som in­te läm­na­de myc­ket åt fan­ta­sin...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.