BUSY PHILLIPS: ” JA­MES FRANCO SLOG MIG!”

Veckans NU! - - GOSSIP -

Hans kar­riär fick sig in­te ba­ra en re­jäl smäll ef­ter sex­an­kla­gel­ser­na som hag­la­de mot ho­nom un­der # Metoo- upp­ro­pet för ett år se­dan. Nu har JA­MES FRANCO, 40, även fått sin for­na mot­spe­lers­ka BUSY

PHILLIPPS, 39, emot sig.

I sin nya bok ” This will on­ly hurt a litt­le” av­slö­jar Busy hur fle­ra män be­tett sig il­la mot hen­ne i film­bran­schen, och be­rät­tar att Ja­mes be­ted­de sig som en ” mob­ba­re” när de job­ba­de ihop i tv- se­ri­en ” Nol­lor och nör­dar”. När de spe­la­de in en scen ihop och Busy skul­le knuf­fa Ja­mes i brös­tet blev ” The Di­sas­ter ar­tist”- stjär­nan plöts­ligt upp­rörd.

– Han grab­ba­de tag i bå­da mi­na ar­mar och skrek i mitt an­sik­te: ” Rör mig ald­rig igen!” Se­dan släng­de han mig hårt i gol­vet och ru­sa­de ut, skri­ver hon.

Busy upp­ger att hon blev så ska­kad av hän­del­sen att hon brast ut i gråt, och trots att hon tog upp hän­del­sen med fle­ra che­fer fick in­te Ja­mes nå­gon på­följd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.