DEPP MUTADE AM­BER - FÖR SEX!

För två år se­dan es­ka­le­ra­de en av Hol­ly­woods störs­ta miss­han­dels­skan­da­ler mel­lan John­ny Depp och Am­ber He­ard. Nu tar John­ny för förs­ta gång­en bla­det från mun­nen och be­rät­tar sin ver­sion.

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, FAKSIMIL TMZ

Två år har gått se­dan Am­ber He­ard, 32, läm­na­de sin ma­ke John­ny Depp, 55, och bil­der som vi­sa­de hen­nes blåslag­na an­sik­te spreds över värl­den. John­ny har valt att hål­la tyst om sa­ken. Tills nu.

– De se­nas­te tre åren har känts per­ver­sa. Det gör ont, sä­ger han i ma­ga­si­net GQ.

BAJSADE I SÄNG­EN

Så­ren i Am­bers an­sik­te ska ha kom­mit av att John­ny kas­ta­de en mo­bil­te­le­fon på hen­ne! Ryk­tet sä­ger ock­så att han in­nan mo­bil­kast­ning­en hit­ta­de bajs i sin säng och an­kla­ga­de sin fru för att lig­ga bakom av­fö­ring­en. Am­ber häv­da­de dock att kor­ven var från hen­nes hund. Nu me­nar John­ny att

” Jag är fan in­te dum i hu­vu­det!”

miss­han­deln ald­rig äg­de rum över hu­vud ta­get, och att Am­ber själv har iscen­satt he­la histo­ri­en!

– Var­för gick in­te den där per­so­nen till po­li­sen? El­ler, hon gjor­de det men de såg ing­et och er­bjöd hen­ne läkar­vård, men hon sa nej. Men se­dan, någ­ra da­gar se­na­re, ha­de hon ett blå­mär­ke, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Hon var på en fest kväl­len där­på. Hon såg till att ha hå­ret i vägen för ögat men man kun­de se att hon in­te blun­da­de. Att slå hen­ne är det sista jag skul­le gö­ra. Jag kanske ser dum ut, men jag är fan in­te dum i hu­vu­det!

AM­BER RASAR

Må­na­der ef­ter skan­da­len släpp­te saj­ten TMZ en smyg­fil­mad vi­deo som vi­sar en ra­san­de John­ny kas­ta glas i vad som tros va­ra pa­rets hem. Am­ber an­vän­de vi­de­on som be­vis för ma­kens våld­sam­ma be­te­en­de, men John­ny me­nar att fil­men är fle­ra år gam­mal.

– Fil­men som släpp­tes, som mi­ra­ku­löst ham­na­de på Youtu­be, var in­te fil­mad ny­li­gen. Hon vil­le få det att se ut så. Men den var äld­re och det hand­la­de om att jag pre­cis ha­de fått re­da på att jag ha­de för­lo­rat hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor.

” Pi­ra­tes of the Carib­be­an”- stjär­nans kom­men­ta­rer har, fö­ga för­vå­nan­de, väckt ra­maskri hos Am­ber och hen­nes team.

– Det är skan­da­löst att tid­ning­en in­te pra­ta­de med He­ard el­ler hen­nes team in­nan pub­li­ce­ring. Om de ha­de gjort nå­gon som helst ut­red­ning ha­de de snabbt sett att hans ut­ta­lan­den är helt osan­na, sä­ger ak­tri­sens ad­vo­kat till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

” HA­DE ETT UTBYTE”

John­ny är dock in­te den en­da som har sett till­ba­ka på det ett år långa äk­ten­ska­pet. Tv- bo­la­get Re­elz har gjort en do­ku­men­tär­se­rie om ma­kar­nas skan­da­ler, och häv­dar att det oma­ka pa­ret star­ta­de sin ka­o­tis­ka ba­na på säms­ta möj­li­ga sätt.

– Det var ett utbyte. Han gav hen­ne makt och peng­ar och ett liv i lyx, i gen­gäld fick han hen­nes skön­het och mas­sa sex, sä­ger kän­dis- livscoachen Pa­trick Wa­nis i do­ku­men­tä­ren ” John­ny Depp & Am­ber He­ard: Ir­re­con­ci­lab­le dif­fe­rences”.

Det finns två si­dor av var­je histo­ria, som all­tid...

Skils­mäs­sobrå­ket blir allt smut­si­ga­re. John­ny Depp har nu bru­tit tyst­na­den om den på­ståd­da miss­han­deln av exet Am­ber He­ard.

John­ny häv­dar att Am­ber själv har or­sa­kat blå­mär­ke­na för att kun­na sät­ta dit ho­nom!

An­kla­gel­ser­na har ta­git hårt på stjär­nan, och i som­ras choc­ka­de bil­der på hans av­mag­ra­de an­sik­te om­värl­den. Vil­ket skit­bråk! John­ny har an­kla­gat Am­ber för att ha baj­sat (!) i hans säng, men hon skyl­ler på hun­den...

John­ny på­står att TMZ: s vi­deo som vi­sar ho­nom spar­ka och slåss i ett kök, är ta­gen ur sitt sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.