ARI­A­NA & PETE BRYTER UPP!

I ju­ni sat­te Pete Da­vid­son en ring på Ari­a­na Gran­des fing­er, ba­ra vec­kor ef­ter att hon och rap­pa­ren Mac Mil­ler ha­de gått skil­da vägar. Nu är för­hål­lan­det slut.

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Å h nej!

Det blev ba­ra fy­ra må­na­der ihop för Ari­a­na Gran­de, 25, och Pete Da­vid­son, 24, som för­lo­va­de sig ba­ra vec­kor ef­ter att de först bör­ja­de dej­ta.

Stjär­nor­nas för­hål­lan­de be­kräf­ta­des kort ef­ter Aris upp­brott från rap­pa­ren Mac Mil­ler, och nu av­slö­jar en käl­la nä­ra pa­ret att för­hål­lan­det gick för fort fram på för kort tid. – Det var all­de­les för myc­ket all­de­les för fort. Ing­en i hen­nes när­het är för­vå­nad, sä­ger en käl­la nä­ra sång­ers­kan i tid­ning­en Pe­op­le.

OVANLIG SJUK­DOM

Trots blixt­för­lov­ning­en har kär­le­ken onek­li­gen sett ut att blomst­ra mel­lan dem, och Pete har in­te hål­lit sig från att lovor­da sin fäst­mö i in­ter­vju­er.

– Jag är den lyck­li­gas­te kil­len i värl­den, sa han i ra­di­o­pro­gram­met ” The Ho­ward Stern show” i au­gusti.

Det har va­rit någ­ra tuf­fa må­na­der för ” No te­ars left to cry”- sång­ers­kan. I bör­jan av sep­tem­ber gick exet Mac bort ef­ter en dro­gö­verdos, och hon har av­slö­jat att sor­gen har gett upp­hov till många pa­ni­kång­est­at­tac­ker. Pete är in­te själv främ­man­de för att rö­ka på, då han sä­ger sig rö­ka ma­riju­a­na dag­li­gen i me­di­cinskt syf­te. Ko­mi­kern li­der av den ovan­li­ga tarm­s­juk­do­men Crohns syndrom.

– Ma­riju­a­nan hjäl­per verk­li­gen. Jag har rökt var­je dag i åt­ta år, sä­ger Pete till Ho­ward Stern.

TAR EN PA­US

En­ligt saj­ten TMZ var be­slu­tet om upp­brot­tet öm­se­si­digt. Kort ef­ter att pa­ret be­kräf­ta­de att de ha­de gått skil­da vägar ra­de­ra­de Pete sin Instagram, och Ari­a­na kom­mer nu att ta en pa­us från job­bet för att fo­ku­se­ra på sin men­ta­la häl­sa.

– Med tan­ke på allt som har hänt det se­nas­te året tän­ker Ari­a­na ta sig väl­för­tjänt tid till vi­la. Hon kom­mer att va­ra i sitt hem med de hon äls­kar mest och skri­va ny mu­sik ut­an nå­gon de­ad­li­ne. Hon tac­kar si­na fans för för­stå­el­sen, sä­ger en re­pre­sen­tant för sång­ers­kan i Pe­op­le.

Ari­a­na Gran­de och Pete Da­vid­son har gjort slut, ef­ter fy­ra må­na­der ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.