Kol­lap­sa­de på sjuk­hu­set!

Veckans NU! - - VECKAN BILDER -

En av de se­nas­te psy­kis­ka kol­lap­ser­na stod SE­LE­NA GOMEZ, 26, för. Stjär­nan har ny­li­gen va­rit in­lagd på sjuk­hus två gång­er på kort tid. Ef­ter sin njur­trans­plan­ta­tion för ett år se­dan har stjär­nan lå­ga blod­vär­den, vil­ket är an­led­ning­en till hen­nes sjuk­hus­be­sök. Men un­der den se­nas­te vis­tel­sen drab­ba­des hon av än­nu en pa­ni­kång­est­at­tack, och kol­lap­sa­de på sjuk­hus­gol­vet!

– Hon har haft någ­ra job­bi­ga vec­kor, och pa­ni­kat­tac­ken på sjuk­hu­set var det som fick det att tip­pa över, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

Be­ske­det kom ba­ra da­gar ef­ter att hon val­de att ta en pa­us från si­na so­ci­a­la me­di­er, som hon själv er­kän­ner är en av or­sa­ker­na till sam­man­brot­tet. Se­le­na är med si­na smått otro­li­ga 144 mil­jo­ner föl­ja­re störst i värl­den på Instagram! Da­gar in­nan kol­lap­sen gjor­de stjär­nan en li­ve- sänd­ning på den so­ci­a­la platt­for­men, som nu i ef­ter­hand ses som ett rop på hjälp.

– Jag har haft någ­ra kons­ti­ga må­na­der. Jag kan in­te för­stå att folk bryr sig om att jag har föl­ja­re. För det är in­te alls vad li­vet hand­lar om. Det ha­de in­te gjort nå­gon skill­nad för mig om jag ha­de haft noll föl­ja­re, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Det dö­dar mig. Det för­stör folks liv. Jag för­står in­te var­för folk är be­sat­ta av nå­got som ska­dar en.

Även ex­per­ter­na är eni­ga om att so­ci­a­la me­di­er är en stor käl­la till ång­est bland kän­di­se­li­ten.

– So­ci­a­la me­di­er kan va­ra skad­ligt för det psy­kis­ka väl­må­en­det, spe­ci­ellt bland unga kvin­nor. De kän­ner stör­re press på sig, och re­sul­ta­tet blir i värs­ta fall att de be­ta­lar med si­na liv, sä­ger kän­dis­psy­ko­lo­gen DENISE HATTON i tid­ning­en The Gu­ar­di­an.

En­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne har Se­le­na nu sökt hjälp på ett men­tal­sjuk­hus.

Vi hop­pas stjär­nan mår bra snart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.