HÄR HÅNGLAR ENRIQUE MED AN­NAN KVIN­NA!

Att ha fått tvil­ling­ar med An­na Kour­ni­ko­va stop­par tyd­li­gen in­te Enrique Ig­le­si­as från att stic­ka tung­an i en an­nan kvin­nans hals...

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ide­cem­ber choc­ka­de Enrique Ig­le­si­as, 43, och An­na Kour­ni­ko­va, 37, al­la när de med­de­lan­de att de ha­de bli­vit för­äld­rar i störs­ta hem­lig­het, till tvil­ling­ar­na Lu­cy och Nicho­las. Men pap­pa­li­vet hind­rar in­te den spans­ka smör­sång­a­ren från att ha ro­ligt med and­ra kvin­nor un­der sin tur­né!

BLÖT HÅNGELSTUND

När stjär­nan ny­li­gen upp­träd­de i Ukrai­na tog han upp ett ex­al­te­rat fan på sce­nen, och den unga kvin­nan tog verk­li­gen till­fäl­let i akt att vi­sa sin upp­skatt­ning till ido­len. På vi­de­oklipp från spel­ning­en ses kvin­nan kas­ta sig om Enrique och ut­an för­a­ning ge ho­nom en het kyss – som sång­a­ren ge­nast be­sva­rar! Det blev en blöt hångelstund in­nan Enrique till slut drog sig ur kvin­nans grepp, men in­nan han viss­te or­det av ha­de fa­net sla­git ar­mar­na om ho­nom än en gång, och nu även vi­rat si­na ben runt ho­nom i om­fam­ning­en. Trots att kvin­nan i vi­de­on ser ut att torr­juc­ka mot stjär­nan släp­per in­te Enrique ta­get, till publi­kens ju­bel!

” BLEV EXALTERAD”

Hur märk­ligt be­te­en­det än må va­ra är det långt ifrån förs­ta gång­en Enrique kys­ser fans på scen.

– Jag blir väl­digt exalterad när jag upp­trä­der, och det hän­der att jag kys­ser folk då, om jag är på det hu­mö­ret. Men ing­en tunga, sa han i tid­ning­en Pe­op­le 2010.

Av vi­de­on att dö­ma har tung­re­geln änd­rats se­dan dess. Und­ra vad An­na sä­ger?

Det gla­da fa­net tog sig fri­he­ten att hång­la upp sång­a­ren – till bå­de publi­kens och En­ri­ques nö­je! I de­cem­ber väl­kom­na­de stjär­nan och ten­nisproff­set An­na Kour­ni­ko­va tvil­ling­ar­na Nicho­las och Lu­cy. Vad ska An­na sä­ga om pojk­vän­nens hångelstund?

Hopp­san! Det gick hett till på Enrique Ig­le­si­as kon­sert ny­li­gen, med bå­de grov­hång­el och juc­kan­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.