Kimy­es vil­da plås­ter- bråk!

Veckans NU! - - Contents -

Att Kim och Ka­nye in­te är bäs­ta vän­ner just nu blev tyd­ligt när hon pra­ta­de om de­ras många bråk som upp­stått se­dan tred­je bar­net Chi­ca­go föd­des i ja­nu­a­ri. Bland an­nat ska pa­ret ha rykt ihop om ett plås­ter!

I ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” be­rät­tar Kim att Ka­nye blev sur när hon istäl­let för ett hud­fär­gat gav ma­ken ett plås­ter med Je­sus- sym­bo­ler på.

– Jag blir ir­ri­te­rad när han in­te för­står att det är job­bigt att ta hand om tre barn. Han kan väl fixa sitt eget plås­ter! Jag tror många ma­kar kän­ner sig åsi­do­sat­ta när de får fa­milj och upp­märk­sam­he­ten rik­tas mot bar­nen istäl­let, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.