SINEAD O'CONNOR BLIR MUSLIM

Veckans NU! - - Gossip -

Den oturs­för­följ­da sång­ers­kan SINEAD O'CONNOR, 51, kan ha hit­tat sin fräls­ning. Stjär­nan har vänt ka­tols­ka kyr­kan ryg­gen, och istäl­let kon­ver­te­rat till islam, skri­ver tid­ning­en The Irish Post.

Re­dan 2017 tog hon sig det mus­lims­ka nam­net Mag­da Da­vitt, men nu, ett år se­na­re, har hon gått ut på si­na so­ci­a­la me­di­er och med­de­lat att hon har kon­ver­te­rat.

– Här och nu an­non­se­rar jag att jag har bli­vit muslim. Det är det na­tur­li­ga va­let för al­la in­tel­li­gen­ta te­o­lo­ger. Al­la he­li­ga skrif­ter le­der till islam, skri­ver hon på Twit­ter.

Hon av­slö­jar ock­så att hon har ta­git sig ett nytt mus­limskt namn, och att Mag­da där­med är ett min­ne blott.

– Jag kom­mer ges ett nytt namn, som kom­mer bli Shu­ha­da.

Sinead, el­ler SHU­HA­DA DA­VITT som hon nu kal­las, har i många år käm­pat mot sin psy­kis­ka ohäl­sa, där hon bland an­nat har gjort fle­ra själv­mords­för­sök.

Vi hop­pas ” Not­hin com­pa­res to u”stjär­nan änt­li­gen har fun­nit frid!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.