Vi är på gång!

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

Vi bör­jar no­sa på vå­ren och som­ma­ren med mum­sig mat, tren­dig od­ling och uppig­gan­de köks­pry­lar.

Be­ro­en­de­fram­kal­lan­de chips

Gårdschips har två nya chips­sor­ter som är omöj­li­ga att slu­ta mum­sa på. Den ena är Hum­mus­snacks med smak av ore­gano, tim­jan och su­mak. Den and­ra är Qu­i­no­a­snacks med smak av ja­la­peño och cré­me fraiche. Och bå­da är helt ve­gans­ka.

Po­ta­tis i ny ko­stym

Sve­gros för­pac­ka­de po­ta­ti­sar har fått nya snyg­ga för­pack­ning­ar. Här hit­tar du de bäs­ta po­ta­ti­sar­na att an­vän­da till gra­täng el­ler mos, att ko­ka el­ler ugns­ros­ta. Smart, snyggt och smi­digt.

Hum­mus­bo­nan­za 1

Al­la ver­kar äls­ka hum­mus med tan­ke på att det full­kom­li­gen plop­par ut nya hum­mus­sor­ter he­la ti­den. Dels är det Yam­mo, som har bör­jat pro­du­ce­ra ori­en­ta­lis­ka rör­or från Mel­la­nöstern. För­u­tom ba­ba ganoush kom­mer allt­så även hum­mus i sma­ker­na ori­gi­nal, ori­en­ta­lisk chi­li, tre ör­ter och sol­tor­kad to­mat. Kol­la in yam­mo.se för åter­för­säl­ja­re.

Pastel­ler i kö­ket Hum­mus­bo­nan­za 2

Även Fon­ta­na kom­mer med hum­mus i tre oli­ka ve­gans­ka sma­ker: ori­gi­nal, chi­li och ci­tron/ko­ri­an­der. Per­fekt snacks el­ler på­lägg. Du hit­tar dem i kyl­dis­ken. Pig­ga upp köks­bän­ken med nya snyg­ga köks­till­be­hör från Bosch i pa­stel­li­ga fär­ger. El­visp i va­nilj­färg för 779 kr, tur­kos bröd­rost för 999 kr el­ler var­för in­te en ro­sa köks­ma­skin för 3 899 kr.

Re­do för od­lings­sä­song­en

Le­na Is­ra­els­sons Hand­bok för köks­träd­går­den (Bon­ni­er Fak­ta) blev en klas­si­ker re­dan 2000 och är guld värd för bå­de nya och er­far­na od­la­re. Nu kom­mer en helt re­vi­de­rad ver­sion med än­nu fler tips och tricks.

Od­la i vat­ten

Hyd­ro­po­nisk od­ling är den se­nas­te tren­den och det har ald­rig va­rit enkla­re än nu. Köp ett fär­digt start­pa­ket med od­lings­lå­da, nä­ring och kryd­dor. Mi­ni­malt med jobb och max­i­malt med skörd. Lå­dan Har­vey finns bland an­nat på Bloms­ter­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.