Är du Sve­ri­ges bäs­ta VE­GOKOCK?

Vego - - PLANTABLE -

Nu star­tar Nor­dens förs­ta växt­ba­se­ra­de mat­täv­ling Plan­tab­le, med må­let att krö­na Sve­ri­ges bäs­ta ve­gokock. Må­let är att hit­ta guld­korn och kans­ke till och med en och an­nan ny klas­si­ker.

INTRESSET FÖR JUST växt­ba­se­rad mat har full­kom­ligt ex­plo­de­rat de se­nas­te åren och även re­stau­rang­bran­schen bör­jar vak­na till nu när de ser åt vil­ket håll ut­veck­ling­en går. Den här täv­ling­en ska ses som en li­ten push för det växt­ba­se­ra­de kö­ket och även lyf­ta upp ve­gan­ma­ten till en ny ni­vå och vi­sa lan­dets koc­kar vad som fak­tiskt är möj­ligt.

Ba­kom täv­ling­en står ini­ti­a­tiv­ta­gar­na Eu­gen Sto­lin, An­ders Ram­say och John Berglund.

Eu­gen är kock och med­grun­da­re till Ve­ge­ta­ris­ka koc­kars för­e­ning, An­ders ut­nämn­des till Årets gröna kock re­dan 1998 och har un­der fle­ra år gjort den ve­ge­ta­ris­ka me­nyn på No­bel­mid­da­gen, och John är vd och köks­mäs­ta­re på Vil­la Tal­li­den.

– Det finns många go­da an­led­ning­ar att väl­ja växt­ba­se­rad kost. För­u­tom etik, mil­jö och häl­sa vill jag även gö­ra själ­va ma­ten till en av an­led­ning­ar­na. Jag hop­pas att täv­ling­en kan lyf­ta det växt­ba­se­ra­de kö­ket till nya höj­der och vi­sa hur vac­ker och smak­rik växt­ba­se­rad mat verk­li­gen kan va­ra, sä­ger Eu­gen Sto­lin.

Täv­ling­en är öp­pen för al­la och man hop­pas på en rad nya tren­der, hant­verk, upp­fin­ning­ar och nytänk bland bi­dra­gen.

Vil­ka får täv­la?

Täv­ling­en rik­tar sig till al­la i Sve­ri­ge och de nor­dis­ka län­der­na som la­gar mat på pro­fes­sio­nell ni­vå, men vi ac­cep­te­rar bi­drag från he­la värl­den. Det­ta in­ne­bär att in­te ba­ra pro­fes­sio­nel­la koc­kar kan del­ta, ut­an även al­la som når upp till den ni­vå och de kri­te­ri­er som täv­ling­en stäl­ler på de in­läm­na­de bi­dra­gen. Må­let är att hit­ta guld­korn och kans­ke till och med en och an­nan ny klas­si­ker. Vi sö­ker in­no­va­tion, håll­bar­het och pas­sion.

I för­läng­ning­en hop­pas man att Plan­tab­le blir ett fo­rum för att dis­ku­te­ra idéer, ut­veck­la tek­ni­ker och för­val­ta kun­ska­per kring det växt­ba­se­ra­de kö­ket.

An­ders Ram­say

Eu­gen Sto­lin

John Berglund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.