Thai­ländsk stre­et food

Vego - - THAILÄNDSK STREET FOOD - RE­CEPT: LAMY­AI VOZ­ZI OCH AI­DAH SAMP­HA­NI FO­TO: DAVID BACK

Lamy­ai Voz­zi och Ai­dah Samp­ha­ni dri­ver till var­dags det omått­ligt po­pu­lä­ra stäl­let Cashew Ve­gan Kit­chen i Lund. Där står de råa bak­ver­ken i fo­kus, men i de­ras förs­ta bok blir det en färgspra­kan­de fest med läc­ker ga­tu­mat från Thai­land.

Be­rät­ta om er bok!

– Vår bok är en sam­ling av vå­ra egen­hän­digt fram­tag­na re­cept som är ba­se­ra­de på yr­kes­mäs­si­ga er­fa­ren­he­ter, barn­domsmin­nen och li­te fa­vo­ri­ter från ga­tor­na i Thai­land.

När du väl har al­la in­gre­di­en­ser hem­ma går det snabbt att slänga ihop.

Vad är så fan­tas­tiskt med stre­et food?

– Stre­et food är en stor del av mat­kul­tu­ren i Thai­land och of­tast la­gar man in­te sin egen mat, ut­an man går ut och ploc­kar ihop sin mid­dag. Det thai­länds­ka kö­ket är kryd­digt och smak­rikt med in­flu­en­ser från bland an­nat In­di­en och Ki­na.

Någ­ra fa­vo­ri­ter i boken man ba­ra mås­te tes­ta?

– Majs- och söt­po­ta­tis­puf­far­na är krispiga och go­da och to­fu­sal­la­den med frukt och ör­ter har länge va­rit en fa­vo­rit.

Vil­ka rå­va­ror skul­le ni in­te kla­ra er ut­an?

– Lätt! Ko­ri­an­der och chi­li så klart.

Hur går det med ert stäl­le Cashew Ve­gan Kit­chen?

– Cashew Ve­gan Kit­chen går i rätt rikt­ning och vi ut­veck­lar stän­digt nya och spän­nan­de idéer och pla­ner. Vi har ett pro­jekt på gång och det kom­mer att av­slö­jas snart.

Ai­dah Samp­ha­ni och Lamy­ai Voz­zi på Cashew Ve­gan Kit­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.