Ve­gans­ka Lab­neh-bol­lar!

Vego - - OSTSKOLAN - RE­CEPT OCH FO­TO: TINA MEJRI

Den­na gång gör vi lab­neh, som är en typ av färskost som görs på syr­lig yog­hurt som får rin­na av och bli här­ligt tjock och krä­mig. Den här ve­gans­ka ver­sio­nen tar li­te läng­re tid att gö­ra, men re­sul­ta­tet gör det värt det lil­la ex­tra ar­be­tet och ti­den. Du kan smak­sät­ta bol­lar­na li­te hur du vill, men vå­ra fa­vo­ri­ter hit­tar du här ne­dan.

REJUVELAC ÄR EN fer­men­te­rad dryck som är fan­tas­tisk att dric­ka ba­ra som den är. Den är full av go­da bak­te­ri­er och pas­sar ut­märkt bå­de fö­re och ef­ter ma­ten för att främ­ja mat­smält­ning­en. När man gör rejuvelac be­hö­ver man ing­en ”star­ter” för att sät­ta i gång själ­va fer­men­te­ring­en, ut­an ba­ra gryn, vat­ten och li­te tå­la­mod. Fär­dig rejuvelac fun­ge­rar även ut­märkt att an­vän­da när man gör ve­gansk ost, vil­ket vi ska vi­sa här.

Van­li­gast är att gö­ra rejuvelac på he­la ve­te­korn, men här blir det på qui­noa – som dess­utom är glu­ten­fritt. Det går re­la­tivt fort att gö­ra fär­dig rejuvelac på qui­noa ef­tersom det grod­dar på ca 24 tim­mar och fer­men­te­ras i max 2–3 da­gar i ett gynn­samt kli­mat.

För att sä­ker­stäl­la en god bak­te­ri­e­kul­tur be­hö­ver al­la red­skap va­ra re­na. Ko­ka gär­na bur­ken in­nan du bör­jar.

Psst... Ny­gjord rejuvelac ger en star­ka­re smak till os­ten. Om den får stå i kyl­skåpet ett tag så mild­ras sma­ken och den fär­di­ga os­ten blir då även mil­da­re. På näs­ta upp­slag får du någ­ra tips på här­li­ga smak­sätt­ning­ar.

REJUVELAC

1 ½ dl vit qui­noa vat­ten en ren glas­burk ett tygstyc­ke ett gum­mi­band

1. Bör­ja med att sköl­ja qui­no­an or­dent­ligt i kallt vat­ten.

2. Lägg gry­nen i en glas­burk och fyll på med rent vat­ten. Gry­nen sväl­ler in­te, men läm­na än­då li­te ut­rym­me i bur­ken. Sätt på en en bit tyg över öpp­ning­en och för­slut med ett gum­mi­band.

3. Blöt­lägg i ca 8-10 tim­mar.

4. Häll av vatt­net och skölj qui­no­an. Häll till­ba­ka qui­no­an och sätt fast ty­get igen. Ställ bur­ken lu­tan­de i 45 gra­der så att vatt­net kan rin­na av me­dan qui­no­an grod­das. Täck över allt med en köks­hand­duk och låt stå på en drag­fri plats. Skölj ett par gång­er per dag.

5. Qui­noa grod­dar snabbt och blir of­tast klar på 24 tim­mar. De är kla­ra när grod­den är någ­ra mil­li­me­ter lång.

6. När qui­no­an har grod­dat klart sköl­jer du den och häl­ler ner den i en stor burk. Fyll på med 1 li­ter rent vat­ten. Sätt på en tyg­bit på bur­ken och för­slut med ett gum­mi­band. Ställ bur­ken för­slagsvis ovan­för kyl­skåpet och låt stå i ca 2-3 da­gar.

7. Re­ju­ve­la­cen är klar när den dof­tar jäst bröd och har en lätt syr­lig ci­tron­s­mak.

8. Häll ner dryc­ken i en ren glas­flas­ka el­ler burk och ställ in i ky­len. Sätt på ett lock. Där hål­ler den i ca 3-4 vec­kor.

STEG 1 FER­MEN­TE­RAD OST

250 gram na­tu­rel­la cashewnöt­ter ¾ dl + 1 dl rejuvelac

1. Blöt­lägg cashewnöt­ter i minst 4 tim­mar och helst över nat­ten. Häll av i en sil och skölj no­ga.

2. Lägg nöt­ter­na en blen­der och mixa sön­der dem. Häll ner den mind­re mäng­den rejuvelac och mixa ihop. Häll ner mer om det be­hövs, men du vill ha en så fast kon­si­stens som möj­ligt. Stan­na ma­ski­nen då och då för att skra­pa ner från kan­ter­na.

3. Häll över ost­mas­san i en ren burk och täck över med en bit tyg som du fäs­ter med ett gum­mi­band. Ställ bur­ken mörkt och drag­fritt, t ex i skå­pet ovan­för kyl­skåpet.

4. Låt os­ten fer­men­te­ra i 2-4 da­gar. När den har fått rätt sy­ra är det dags att smak­sät­ta.

STEG 2 GÖR OSTBOLLAR

2 msk nä­ringsjäst

½ tsk salt

2 msk ci­tronsaft + ri­vet skal

från ½ ci­tron

1. Rör ner samt­li­ga in­gre­di­en­ser i ost­bland­ning­en och sko­pa över allt i en sil som är täckt med en ost­duk el­ler köks­hand­duk, pla­ce­rad över en bun­ke. Lägg en tyngd över och ställ in i ky­len över nat­ten.

2. Dag två de­lar du upp os­ten i tre se­pa­ra­ta glas­bur­kar med tätt­slu­tan­de lock. En av dem kan du smak­sät­ta ef­ter tyc­ke och smak och äta di­rekt på go­da kex. De två and­ra os­tar­na ska stå i ky­len i 1-2 vec­kor och mog­na i sma­ken. De kom­mer att bli fas­ta­re i kon­si­sten­sen un­der ti­den de står i ky­len.

LAB­NEH I OL­JA OCH MYNTA

1 ½ dl oliv­ol­ja av god kva­li­tet någ­ra he­la fi­na myn­tab­lad ½ msk hac­kad färsk mynta

1. For­ma bol­lar av ost­mas­san med hjälp av ett teskedsmått. De ska va­ra ca 1 ½ tsk sto­ra.

2. Lägg någ­ra av bol­lar­na i bot­ten på en glas­burk och top­pa med någ­ra myn­tab­lad. Häll på ol­jan och fort­sätt med res­ten av bol­lar­na och myn­tan. För­slut bur­ken och ställ in i ky­len någ­ra tim­mar el­ler över nat­ten för att sma­ken ska sät­ta sig.

LAB­NEH MED ZA’ATAR

2 tsk tor­kad mynta

½ tsk ore­gano

2 tsk ros­ta­de se­sam­frön ½ tsk su­mak

1. Mixa el­ler mort­la allt fint. Det går även att kö­pa fär­dig za’atar-kryd­da i väl­sor­te­ra­de mat­bu­ti­ker.

2. Gör bol­lar som ovan och rul­la i kryd­dan.

TIPS PÅ SER­VE­RING!

3-4 spä­da röd­be­tor

3 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja av god kva­li­tet

1 ½ msk ci­tronsaft

1 ci­tron, ri­vet skal salt svart­pep­par

1. Skrub­ba röd­be­tor­na och ång­ko­ka el­ler ko­ka tills de har li­te tugg­mot­stånd kvar.

2. Gnid av ska­let på be­tor­na när de har sval­nat nå­got. Skär röd­be­tor­na i halv­må­nar.

3. Blan­da ihop oliv­ol­ja, ci­tronsaft, ri­vet ci­tron­skal, salt och svart­pep­par. Blan­da med röd­be­tor­na.

4. Lägg upp be­tor och za’atar-lab­neh på ett fat och top­pa med mynta och ex­tra oliv­ol­ja. Ser­ve­ra som me­ze el­ler si­do­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.