Röda linser

Vego - - VEGOSKOLAN - RE­CEPT OCH FO­TO: MAT­TI­AS KRISTI­ANS­SON

Röda linser är en sta­pel­va­ra i ve­go­kö­ket. De är bil­li­ga, pro­te­in­ri­ka och går att an­vän­da till allt från sop­por, så­ser, gry­tor, biffar till grodd­ning och bak­ning. Upp­täck den gam­la tro­tjä­na­ren lin­sen och kom på nya sätt att ska­pa un­der­verk i kö­ket.

Va­då röda linser?

Det finns en hel rad med oli­ka linser att fros­sa i. Gröna, gu­la, svar­ta, bru­na och så klart röda. De är lätt plat­ta i for­men och du hit­tar dem i vil­ken mat­bu­tik som helst för en bil­lig peng. Du har ga­ran­te­rat ätit en lins­sop­pa nå­gon gång, in­te allt­för säl­lan smak­satt med en in­disk touch. De an­vänds även myc­ket i just in­dis­ka gry­tor och and­ra rät­ter. De blir mo­si­ga i kon­si­sten­sen när de ko­kas och pas­sar per­fekt i sop­por, pas­tas­å­ser, dipp­så­ser, mack­fyll­ning­ar, sal­la­der, paj­fyll­ning­ar och även smoot­hi­es. An­vänd­nings­om­rå­de­na är oänd­li­ga, hur kly­schigt det än må lå­ta.

Til­lag­ning

Röda linser ko­kas i lätt­sal­tat vat­ten och blir kla­ra på runt 10 mi­nu­ter. De blir mo­si­ga i kon­si­sten­sen och det är helt okej. Det är li­te av char­men med dem. Vill du få en fas­ta­re kon­si­stens fö­re­slår jag att du an­ting­en grod­dar dem el­ler blöt­läg­ger dem över nat­ten.

Blöt­läg­ga linser

Röda linser be­hö­ver in­te blöt­läg­gas in­nan kok­ning, men blöt­lag­da linser kan an­vän­das till myc­ket an­nat. Blöt­lägg lin­ser­na i 8 tim­mar el­ler över nat­ten och mixa demm se­dan till en fin färs. Smak­sätt med lök, vit­lök och taco­kryd­dor och du har en taco­färs med bra tugg­mot­stånd. Ja, el­ler vad du nu vill smak­sät­ta med. Du kan även blan­da ner dem blöt­lag­da i en sal­lad, mixa ner dem i plät­tar som ne­dan el­ler ha som på­lägg för li­te crunch.

Grod­da linser

Röda linser är bland det enk­las­te du kan grod­da. Blöt­lägg ca 1 msk röda linser i 8 tim­mar el­ler över nat­ten. Häll bort vatt­net och skölj dem. Häll till­ba­ka i grodd­bur­ken el­ler i en glas­burk med nät runt öpp­ning­en. Ställ bur­ken så att den lu­tar, det­ta för att vatt­net ska rin­na bort. Är lin­ser­na för blö­ta kan de bör­ja mög­la. Ställ bur­ken på ett varmt och so­ligt stäl­le, dock in­te i di­rekt sol­ljus.

Skölj lin­ser­na två gång­er om da­gen och ställ he­la ti­den bur­ken med lätt lut­ning. Ef­ter ett par da­gar kom­mer du se att lin­ser­na har fått små skott. Det är helt rätt. Ef­ter 3-5 da­gar är de fär­di­ga att skör­das. Skölj de fär­di­ga grod­dar­na och an­vänd på di­rek­ten som på­lägg och i sal­la­der.

Nyt­tig li­ten sak

Röda linser in­ne­hål­ler myc­ket pro­te­in, 24 g/100 g i tor­kad form och runt 10 g/100 g i kokt form. De är även väl­digt ri­ka på fib­rer, men även en hel del vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.