FÖRNYELSEBART LJUS

Vego - - TRENDSPANING -

En av värl­dens störs­ta konst­nä­rer är dansk-is­länds­ka Ola­fur Eli­as­son. Ett av hans mer in­tres­san­ta pro­jekt hand­lar om att ge män­ni­skor ljus med hjälp av för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor. Eli­as­sons lam­por lad­dar i so­len och ly­ser i någ­ra få tim­mar på max­ljus el­ler i många tim­mar på lägs­ta dim­mer­ni­vån. Per­fekt för al­la som be­hö­ver li­te ljus att lä­sa el­ler ba­ra hänga i. En ladd­nings­bar lam­pa kos­tar 222 kr på www.litt­le­sun.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.