Njut­bar livs­stil

Vego - - HÄLSOPLOCK -

Smoot­hi­e­snacks

Smut­ti­es är frystor­kad smoot­hie gjord på 100 % frukt och bär. Helt ut­an till­sat­ser och soc­ker och ett per­fekt go­dis el­ler snacks som bok­stav­ligt ta­lat smäl­ter i mun­nen. Smut­ti­es finns i två va­ri­an­ter: jord­gubb/ba­nan och man­go/ ba­nan/pas­sions­frukt.

Ny bön­pas­ta från Ri­sen­ta

Ri­sen­tas nya pas­ta kom­mer i två va­ri­an­ter, fu­sil­li och spaghet­ti, och är gjord på majs, linser och är­tor. Den är dess­utom na­tur­ligt glu­ten­fri. Pas­tan har även ett hög­re fi­be­r­in­ne­håll än van­lig pas­ta. Du hit­tar pas­tan i förs­ta hand på Ica och re­kom­men­de­rat pris är 24,90 kr.

Lätt­la­ga­de ve­go­bif­far Mat­cha Tea Lat­te

St­ar­bucks lan­se­rar tre nya te-lat­tes ut­i­från en helt ny tek­nik där de ex­tra­he­rar smak från te­blad. Det görs på tre oli­ka mat­cha­te­er från Ja­pan, Ki­na och Ko­rea och blan­das med för­del med hav­re­dryck. De oli­ka va­ri­an­ter­na är Roo­i­bos Tea Lat­te, Mat­cha Tea Lat­te och Red App­le Roo­i­bos Tea Lat­te (li­mi­ted edi­tion). Icas nya grön­saks­bif­far finns i sma­ker­na grönkål och broc­co­li samt sa­voykål, röd­be­tor, blom­kål och grönkål. In­ne­hål­let blan­das med chi­a­frön och vat­ten, for­mas till grön­saks­bif­far och steks i stek­pan­na. Su­peren­kelt och nyt­tigt!

Yol­li­box sat­sar på ve­ganskt

Och de gör det med den nya ve­gans­ka pro­dukt­se­ri­en Hey Coco – en eko­lo­gisk, mjölk­fri glass som görs på ko­kos­gräd­de. Först ut är sma­ker­na pas­sions­frukt, cho­klad och jord­nöts­smör. Samt­li­ga är fria från glu­ten, palm­ol­ja, lak­tos och so­ja.

Na­tur­lig tand­kräm med flu­or

GUM ActiVi­tal är den förs­ta tand­krä­men med na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser och full flu­or­halt. Den in­ne­hål­ler an­tiox­i­dan­ter­na Q10 och gra­na­täpp­le samt ka­mo­mill och ing­e­fä­ra som stär­ker tand­köt­tet. Tand­krä­men är helt ve­gansk och kos­tar 39 kr på apo­te­ket.

The­re­se Lind­grens ve­gans­ka skön­hets­pro­duk­ter

Sve­ri­ges störs­ta kvinn­li­ga youtu­ber star­tar mär­ket In­dy Beau­ty med 17 ve­gans­ka och ic­ke djur­tes­ta­de pro­duk­ter för bå­de kropp och an­sik­te. Det är bland an­nat an­sikts­ren­gö­ring, natt­kräm, dag­kräm, ögon­kräm, to­ner, se­rum, an­sikts­ol­ja, hand­krä­mer och läpp­glans.

Smoot­hi­es från Bräm­hults

Bräm­hults nya smoot­hi­es he­ter Fo­kus och Ba­lans. Ba­lans är en bland­ning av ex­o­tis­ka sma­ker som ko­kos och nor­disk flä­der och Fo­kus är en grön smoot­hie med avo­ka­do, kiwi, äpp­le och spe­nat. Ett gott mel­lan­mål att dric­ka på språng. En flas­ka på 300 ml kos­tar ca 22 kr.

Just nu ba­lan­se­rar vi vår gröna livs­stil med bra, njut­nings­ful­la val som gör vå­ra liv lät­ta­re, go­da­re och smar­ta­re. Här tip­sar vi om snacks, skön­hets­pro­duk­ter, häl­so­sam snabb­mat och vär­man­de dryc­ker.

Råcho­klad

Goodio är ett finskt fö­re­tag som till­ver­kar so­ci­alt med­ve­tet och etiskt pro­du­ce­rad råcho­klad. Man be­hand­lar in­gre­di­en­ser­na mi­ni­malt och får fram en sam­mets­len cho­klad som smak­sätts med bland an­nat chai, ko­kos, vil­da blå­bär, chi­li och lak­rits/hav­torn. Se åter­för­säl­ja­re på goodi­o­choco­la­te.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.