MJÖLKPRODUKTER – HUR SKADLIGA ÄR DE EGENT­LI­GEN?

Vego - - LÄKARE FÖR FRAMTIDEN - TEXT: DAVID STEN­HOLTZ

Komjöl­kens va­ra el­ler ic­ke va­ra är stän­digt up­pe för de­batt. Hur är det egent­li­gen med mjölk ur ett häl­so­per­spek­tiv? Det är in­te all­tid lätt att skil­ja my­ter från fak­ta… men David Sten­holtz vet.

I FEBRUARI SKREV jag och Dju­rens Rätts ord­fö­ran­de Ca­mil­la Björk­bom en de­battar­ti­kel och se­der­me­ra en slut­re­plik i Af­ton­bla­det om mjölk. Upp­rin­nel­sen var do­ku­men­tär­fil­men ”Det vi­ta gul­det” som har vi­sats på SVT och som går att se på SVT Play till och med den 5 april. I do­ku­men­tä­ren be­ly­ses ne­ga­ti­va aspek­ter av mjölk­pro­duk­tion, bå­de för mil­jö och djur, samt för män­ni­skor när mjölkprodukter kon­su­me­ras. I lju­set av des­sa ne­ga­ti­va ef­fek­ter är det minst sagt be­syn­ner­ligt att mjöl­k­in­du­strin själ­va i sin mark­nads­fö­ring ut­må­lar sig själ­va som främ­ja­re av häl­sa, djur och na­tur. Att den­na in­du­stri vi­da­re främ­jas av mil­jar­der i skatte­me­del är in­te an­nat än bi­sarrt. Dis­kus­sio­nen fort­sat­te i TV4 Ny­hets­mor­gon, där un­der­teck­nad klar­gjor­de de ne­ga­ti­va häl­so­ef­fek­ter­na av mjölkprodukter till­sam­mans med Livs­me­dels­ver­ket. Re­pre­sen­tan­ter från mjöl­k­in­du­strin var in­bjud­na för att fö­ra sin ta­lan, men de väg­ra­de in­fin­na sig.

I de­battar­tik­lar­na lik­som i TV4 lyf­tes häl­so­ris­ken med kon­sum­tion av mät­tat fett från me­je­ri­pro­duk­ter och vik­ten av att by­ta från fe­ta till lät­ta me­je­ri­pro­duk­ter el­ler ve­ge­ta­bi­lis­ka al­ter­na­tiv. Det är ju känt att mjölkprodukter har satts i sam­band med sjuk­dom på fle­ra sätt. Även lät­ta mjölkprodukter har ibland lyfts som pro­ble­ma­tis­ka ur häl­so­syn­punkt. Många har hört av sig och und­rat var­för det­ta in­te lyf­tes.

An­led­ning­en är för det förs­ta att sam­ban­det mel­lan fe­ta me­je­ri­pro­duk­ter, mät­tat fett och hjärt-kärl­sjuk­dom är det som har star­kast evi­dens (ve­ten­skap­ligt be­vis­vär­de). Ef­tersom ut­rym­met i en de­battar­ti­kel, lik­som i ett tv-fram­trä­dan­de, är yt­terst be­grän­sat är det där­för mest gi­van­de att läg­ga fo­kus där i stort sett ing­en kan sä­ga emot.

FÖR DET AND­RA är det så att en­dast kopp­ling­en mel­lan mät­tat fett och hjärt-kärl­sjuk­dom har så hög evi­dens­grad (över­ty­gan­de evi­dens) att det kan lig­ga till grund för re­kom­men­da­tio­ner från stat­li­ga verk och po­li­tis­ka be­slut. Om må­let med vå­ra de­bat­tin­lägg är att på­ver­ka po­li­tis­ka be­slut är det där­för in­te gi­van­de att lyf­ta sjuk­doms­sam­band som är för svagt un­der­bygg­da för att vägas in.

Öv­ri­ga häl­so­pro­blem som kan re­la­te­ras till mjölkprodukter är så klart än­då vär­da att lyf­tas, så jag tänk­te lis­ta någ­ra här med en grov upp­skatt­ning av de­ras evi­dens­grad. Snäp­pet läg­re än över­ty­gan­de evi­dens be­nämns san­no­lik evi­dens. Kra­ven för att upp­nå det­ta är fort­fa­ran­de myc­ket höga och det är in­te så myc­ket som skil­jer kra­ven för över­ty­gan­de evi­dens. I ”Det vi­ta gul­det” näm­ner Wal­ter Wil­let, pro­fes­sor vid Har­var­du­ni­ver­si­te­tet, sam­ban­det med prosta­tacan­cer som san­no­likt. Själv in­stäm­mer jag i det­ta och sam­ban­den gäl­ler bå­de lät­ta och fe­ta me­je­ri­pro­duk­ter. Världs­can­cer­fon­den in­stäm­de ock­så fram till 2014, då de i en upp­da­te­ring ned­gra­de­ra­de evi­den­sen till an­tydd evi­dens (sug­gesti­ve evi­dence). Sam­ma sak sked­de med fle­ra livs­me­del och det be­rod­de på att ny­a­re stu­di­er har svå­ra­re att på­vi­sa sam­band med kost på grund av att de stu­de­rar be­folk­ning­ar som i oli­ka grad har scre­e­nats för prosta­tacan­cer. Vid scre­e­ning hit­tar man många mind­re all­var­li­ga tu­mö­rer som in­te nöd­vän­digt­vis har sam­band med livs­stil.

OM MAN NÖJER sig med an­tydd evi­dens finns det gans­ka många häl­so­pro­blem

som vi kan be­las­ta mjölkprodukter med. Ägg­stockscan­cer, öro­nin­fek­tio­ner hos barn och di­a­be­tes typ 1 är någ­ra ex­em­pel. Vi vet att när vi dric­ker komjölk så sti­ger östro­gen­ni­vå­er­na gans­ka re­jält och hos män sjun­ker testos­te­ron­ni­vå­er­na. Det­ta bor­de öka ris­ken för bröst­can­cer hos kvin­nor, men be­folk­nings­stu­di­er har in­te kun­nat be­kräf­ta det­ta sam­band (vil­ket på­stås i fil­men ”What the He­alth”). IGF-1 är en till­växt­fak­tor som finns i mjölk och höga ni­vå­er i blo­det in­ne­bär för­höjd risk för fle­ra can­cer­for­mer. Dock är det­ta ing­et be­vis i sig och be­folk­nings­stu­di­er ger en­dast napp för prosta­tacan­cer. I boken ”Ki­nastu­di­en” skri­ver Co­lin Camp­bell om si­na ex­pe­ri­ment med mjölk­pro­te­i­net ka­se­in. Hos råt­tor kun­de de i stort sett slå av och på can­cer ge­nom att ge råt­tor­na myc­ket el­ler li­te ka­se­in i fod­ret. Det­ta är ing­et slut­gil­tigt be­vis för att just ka­se­i­net i mjölk ökar ris­ken för sjuk­dom hos män­ni­skor, men det är så klart in­tres­san­ta re­sul­tat som det in­te är orim­ligt att ta i be­ak­tan­de.

Vi väd­ja­de i vå­ra de­battar­tik­lar till re­ge­ring­en att sat­sa på växt­ba­se­rad mat­pro­duk­tion i stäl­let för mjölk. Är Livs­me­dels­ver­kets budskap om att by­ta fe­ta me­je­ri­pro­duk­ter till lät­ta me­je­ri­pro­duk­ter el­ler ve­ge­ta­bi­lis­ka al­ter­na­tiv ett tand­löst budskap i den­na väd­jan? Jag an­ser in­te det, och det be­ror på att 95 ka­lo­ri­pro­cent av vår kon­sum­tion av me­je­ri­pro­duk­ter är fe­ta. Att er­sät­ta den­na ka­lo­ri­mängd med lät­ta me­je­ri­pro­duk­ter är in­te möj­ligt. Utö­ver häl­so­a­spek­ter mås­te vi ju ock­så väga in att mil­jön ska­das och att dju­ren li­der av all mjölk­pro­duk­tion. Med över­ty­gan­de evi­dens kan vi allt­så kon­sta­te­ra det ab­sur­da i att mil­jar­der av vå­ra skat­te­peng­ar i dag går till att sub­ven­tio­ne­ra mjölk­pro­duk­tion. Det mås­te bli ett slut på det­ta och re­sur­ser mås­te fö­ras över till att främ­ja ve­ge­ta­bi­lisk pro­duk­tion. Det kom­mer att gyn­na bå­de vår häl­sa, dju­ren och mil­jön.

”Sam­ban­det mel­lan fe­ta me­je­ri­pro­duk­ter, mät­tat fett och hjärt­kärl­sjuk­dom är det som har star­kast evi­dens”

David Sten­holtz är över­läka­re i onko­lo­gi, ord­fö­ran­de i Lä­ka­re för fram­ti­den och en ef­ter­frå­gad fö­re­lä­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.